İHRACATI GELİŞTİRME DESTEKLERİ

 

 

 

İHRACATI GELİŞTİRME DESTEKLERİ  - 1

 

DESTEK KONUSU

YÜRÜRLÜK TARİHİ

TEBLİĞ  NO

DESTEK UNSURLARI

DESTEK KAPSAMI

İhracata yönelik Devlet yardımları  kapsamında ,

Yurtdışında düzenlenen

Fuar ve Sergilere

Milli Düzeyde veya Bireysel

Katılımın Desteklenmesi

 

İmalat Sanayinde faaliyette

Bulunan 1-200 arasında işçi

Çalıştıran

. Sabit Sermaye değeri

 2 milyon $’ı  aşmayan KOBİ

  İşletmeleri

.  Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

 

. KOBİ ve SDTŞ  dışında kalan büyük firmalar ve kuruluşlar

Para Kredi

Koordinasyon

Kurulu'nun

12.03.2001

Tarih

2001 / 4

sayılı tebliği

 

 

İLGİLİ KURULUŞ

 

DTM

İGEME

 

 

Milli düzeyde katılımda iştirakçi  firma destekleri

 

 

 

Organizatör firma  destekleri

 

 

 

 

 

Ürün gruplarına göre

-          Katılımcı Firmaya , fuar organizatörü kuruluşlara m2 üzerinden ödenecek 

      katılım bedelinin 20.000 $ ‘ ı aşmamak üzere ;

a)      KOBİ , SDTŞ ve KÖY ’lerde  yerleşik firmalara % 80 ‘i

b)      Diğer firma ve kuruluşlara % 50’ si

 

-          Fuar organizatörü kuruluşlarca  ;

Reklam,tanıtım filmi ,afiş, kitap, multivizyon gösterileri ile kokteyl ve defile

giderlerinin ,

a)      yurtdışı fuar organizasyonlarında % 60’ı 40.000 $ ‘ı aşmamak üzere ,

b)      Türk ihraç ürünleri tanıtım organizasyonlarında % 60’ı  60.000 4‘ı  aşmamak üzere karşılanır.

-          Biyoteknoloji,uzay ve havacılık teknolojileri,bilişim,ileri malzeme,yazılım ve  

      donanım konularında organizatörlere m2 üzerinden ödeyeceği  katılım 

      bedelinin

a)      KOBİ, SDTŞ ve KÖY ‘lerde yerleşik firmalara % 90’ ı

b)      Diğer firma ve kuruluşlar olması halinde % 60 ‘ı ,

. Bireysel olarak katılımlarda stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 60’ ı ,25.000 $ ‘ ı aşmamak üzere

fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ödenir.

 

MARKA TANITIM ve TUTUNDURMA   DESTEĞİ

 

“ TURQUALİTY FROM  TURKEY “

 

Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ,tanıtım ve tutundurma  ile Türk Malı İmajının  yerleştirilmesine yönelik  Faaliyetlerinin desteklenmesi.

Para Kredi

Koordinasyon

Kurulu'nun

29.01.2001

Tarih

2000 / 3

sayılı tebliği

 

 

 

Bu destekten; Türkiye ‘de sektöründe kendi unvan ve / veya markasıyla mal üretimi ve /veya ticareti ile iştigal eden şirketler  ile SDŞ ‘ler  yararlandırılır.

-Marka Tescili ve Koruma giderlerinin en çok 50.000 USD  $ ‘lık kısmı,

-Yurt dışında açılacak magaza ve ofislerin yıllık kira giderlerinin en çok 200.000 USD $ lık kısmı,

- Yurt dışında pazarlamaya dönük üretim faaliyetlerinin en çok  300.000 USD $ ‘lık kısmı.,

- Uluslar arası kalite kontrol kuruluşlarından alınacak sertifikasyon giderlerinin en çok 50.000 $  ‘ ı ,

- Fason üretim yapan kuruluşların, Türk malı ibaresi ile gerçekleştirdikleri satışları karşılığında,yıllık

   100.000  USD $ ‘a kadar ödenmiş vergi,resim,harç,SSK primi,enerji giderleri.

-Firmaların yurt içinde gerçekleştirdikleri marka tasarım giderlerinin en çok 100.000 4 ‘lık kısmı.

- Üretici derneklerinin  ürünlerinin Yurt dışında pazarlanmasına yönelik tanıtım 

   faaliyetlerinin en çok     50.000 USD $ ‘lık kısmı.,

- Yurt dışındaki ajanslara yaptırılacak tanıtım-promosyan ve danışmanlık  

   faaliyetlerinin en çok 50.000 USD $ ‘lık kısmı.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

İHRACATI GELİŞTİRME DESTEKLERİ  -  2

 

 

DESTEK KONUSU

İLGİLİ  KURULUŞ

YÜRÜRLÜK TARİHİ

TEBLİĞ  NO

DESTEK UNSURLARI

DESTEK KAPSAMI

Pazar Araştırma Desteği

DTM

İGEME

İKV

Para Kredi

Koordinasyon

Kurulu' nun

31.07.1997

97/6 tebliği

KOBİ ve SDTŞ'ler tarafından;

. Potansiyel Pazarlara bilgi sağlan 

  ması amacıyla yapılan harcamalar

. Pazarlara tanıtım için yapılan     

  harcamalar

·         Üretici şirketlerin $75.000 tutarındaki projelerinin, yıl

içerisinde kullanabileceği azami miktar $15.000 dır.

·         SDŞ ve üretici derneklerince yürütülen projeler için

yıllık azami destek tutarı $50.000 olup, proje bazında

azami destek tutarı $10.000 dır.

Yurt Dışında Mağaza Açma,

İşletme ve Marka Tanıtım

Faaliyetlerinin Desteklenmesi

DTM

İGEME

Para Kredi

Koordinasyon

Kurulu'nun

31.07.1997

97/9 sayılı

tebliği

. Türkiye'de yerleşik bir firmanın yurt

dışında satış yapmak amacıyla depo,mağaza açması halinde

. KOBİ statüsündeki şirketlerin biraraya gelerek kuracakları SDTŞ'lerin yapacağı harcamalar

. Sabit varlık alımlarının bir defaya mahsus olmak   üzere   

   giderlerinin $20.000' ı aşmamak üzere  %50'si

. Yıllık kira giderlerinin $50.000 aşmamak üzere ilk  yıl

   %50'si, ikinci  yıl  %%30'u

. Reklam harcamalarının yıllık $30.000 aşmamak üzere

   ilk yıl %30'u, ikinci  yıl %20'si

. Şirketin bir defaya mahsus olmak üzere toplam

   harcamalarının %50'si

Çevre Maliyetlerinin

Desteklenmesi

DTM

Para Kredi

Koordinasyon

Kurulu'nun

31.07.1997

97/5 sayılı

tebliği

KOBİ'lerin TSE ile akredite edilmiş kuruluşlarından ;

. Kalite Güvence Sistemi Belgeleri

.  Çevre Yönetim Belgeleri

. CE işaretinin alınması için yapılan harcamalar

. Uluslararası nitelikteki  kalite ve

çevre belgelerinin alma masrafları

Belgelerini almaları halinde %50 oranında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DESTEKLERİ  - 1

 

 

DESTEK KONUSU

İLGİLİ  KURULUŞ

YÜRÜRLÜK TARİHİ

TEBLİĞ  NO

DESTEK UNSURLARI

DESTEK KAPSAMI

Patent, Faydalı Model Belgesi,

Endüstriyel Tasarım

DTM

TPE

Para Kredi

Koordinasyon

Kurulu' nun

27.02.1998

98/3 sayılı

 tebliği

TPE'ye başvuran Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler destekten yararlanabilir;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patent

. TPE'ne başvuru için dosya hazırlama bedelinin %75'i,

$1000 aşmamak kaydıyla

. TPE'ne patent başvuruları için ödenen ücretin %75'i

.  Patent koruma amacıyla TPE'ye ilk 5 için ödenen

ücretin %75'i

 

 Faydalı Model

. Faydalı Model başvurusu dosyasının hazırlanması  ve

belge düzenlemesi ile ilgili ödenen miktarın $500

aşmamak kaydıyla %75'i

. İlk 5 yılda ödenen koruma ücretinin %75'i destek

kapsamındadır.

 

 Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarım tescil başvurusu için ödenen ücretin

%75'i destek kapsamındadır.

Ar-Ge Desteği

- 1-150 arasında işçi çalıştıran

- Gerçek usulde defter tutan ,

- Sabit sermaye değeri

   2 Milyon $ aşmayan
   KOBİ işletmeleri  bu kapsam içerisindedir.

Hazine Müsteşarlığı

TTGV

Para Kredi

Koordinasyon

Kurulu' nun

4 11.1998

98/10 sayılı

tebliği

Proje bazında;

Personel Giderleri Alet, Techizat, Yazılım Giderleri Malzeme vb. Giderleri Ürün geliştirme bazında sermaye desteği

Stratejik odak konulu projelere

sermaye desteği

.  %50 sine sermaye desteği verilir.

   2 yıl süreli, $ 1 Milyon limitli 1 yıl süreli, $100.000 limitlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DESTEKLERİ - 2

 

DESTEK KONUSU

İLGİLİ  KURULUŞ

YÜRÜRLÜK TARİHİ

TEBLİĞ  NO

DESTEK UNSURLARI

DESTEK KAPSAMI

Ar-Ge Desteği

- 1-150 arasında işçi çalıştıran ,

- Gerçek usulde defter tutan ,

- Sabit sermaye değeri

   2 Milyon $ aşmayan
   KOBİ işletmeleri 
   Bu kapsam içerisindedir.

DTM

TÜBİTAK

Para Kredi

Koordinasyon

Kurulu' nun

4..11.1998

98/10 sayılı

tebliği

Proje kapsamındaki;

. Personel

. Alet, techizat, yazılım, yayın

. Danışmanlık ve buna eşdeğer

hizmet alımları

. Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve

kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge

hizmetleri

. Patent başvurusu

. Malzeme giderleri

. Seyahat Giderleri

. Ar-ge patentle sonuçlanırsa %10

. Geçmişteki kendi Ar-Ge faaliyetlerine veya  bu                                                                      

faaliyet sonucunda aldığı patente dayalı olan özgün

ürün satışı halinde %20'ye kadar

. Doktoralı araştırmacı istihdamıyla ilgili giderin %15'i

. Ar-Ge yi üniversite,  Teknopark, ülke içindeki başka

araştırma kuruluşunda gerçekleştirilmesi durumunda

ilgili giderin %10' u

. Ar-Ge faaliyetinin enformasyon, esnek üretim/esnek 

otomasyon, ileri malzeme, gen mühendisliği/bioteknoloji,

 havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında olması halinde

%20'dir.

. Toplam destek Ar-ge harcamaları toplamının %50'sini

geçemez.

Destek süresi en çok  2  yıldır.

Ar-Ge Desteği

1-150 arasında işçi çalıştıran

işletmeler kapsam içindedir.

 

 

  

Hazine Müsteşarlığı

Para Kredi

Koordinasyon

Kurulu' nun

4.11.1998

98/10 sayılı

tebliği

. Personel

. Alet, techizat, yazılım, yayın

. Danışmanlık ve buna eşdeğer

hizmet alımları

. Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve

kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge

hizmetleri

. Patent başvurusu

. Malzeme giderleri

. Seyahat Giderleri

DTM verdiği destek tutarına ilaveten %20 ek destek

verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM -  İSTİHDAM  DESTEKLERİ    ( Destekleme ve İstikrar Fonu )

 

 

DESTEK KONUSU

İLGİLİ  KURULUŞ

YÜRÜRLÜK TARİHİ

TEBLİĞ  NO

DESTEK UNSURLARI

DESTEK KAPSAMI

EĞİTİM  YARDIMI

İmalat Sanayinde faaliyette olan

1-200

DTM

İGEME

SDŞ

Para Kredi Kurulunun

29.01.2000

2000/2

Sayılı Tebliği

Eğitim Programlarının  Kapsamı :

·         Dış Ticaret,Gümrük,Kambiyo Mevzuatı

·         İhracat Pazar araştırma ve Analizi,

·         Yazışma teknikleri ve fiyat verme,

·         İhracat Finansmanı sağlama teknikleri,

·         Rekabet Hukuku ,AB ,WTO mevzuatı

·         Uluslararası pazarlama teknikleri
·         Marka ve Moda Tasarımı

·         Program başına 7.500 $ aşmamak ve 3 ayı  geçmemek  üzere  SDŞ ve KOBİ ‘lerin  Yurtdışı eğitim  harcamalarının SDŞ ‘ler için % 75 ‘i KOBİ ‘ler için % 50 ‘si.

 

·         Yurt içi eğitim programlarında  KOBİ ‘ler için

     5.000 $ ‘la  , SDŞ ‘ler için 15.000 $ ‘la sınırlı olarak

      Ve üç ayı geçmemek üzere ;

      SDŞ ‘ler için % 75 ‘i , KOBİ ‘ler için % 50 si destekleme

      ve Fiyat istikrar Fonundan karşılanır.

 

İSTİHDAM  YARDIMI

DTM

SDŞ

Para kredi Kurulu

29.01.2000 tarih

2000 / 1 tebliğ

SDŞ ‘lerin dış ticaret faaliyetlerinde

Yönetici  statüsünde nitelikli eleman kullanmalarını teminen İstihdam edecekleri olarak  ( Bir yönetici ve iki elemana yönelik )

.Yöneticinin,toplam azami 18.000 $ karşılığı yıllık brüt  

  maaşının  % 75 ‘ i  -TL karşılığı olarak.

. Çalışanların toplam azami 9.000 $ karşılığı yıllık yıllık 

  brüt maaşının % 75 ‘ i – TL karşılığı olarak.

 

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 844 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 560 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 305 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=