Şirket Kurulması

 Şirket Nasıl Kurulur?

Kırgız Cumhuriyeti topraklarında oluşturulan ticari ve ticari olmayan (kar amacı gütmeyen) tüzel kişiler kuruluş amacına, faaliyet ve kuruluş türüne, kurucuların sayısına bakılmaksızın Devlet Kayıtlarına alınması gerekmektedir.
 
Ticari olmayan kuruluşlar, medya kuruluşları ve Serbest Bölge’de (Free Economic Zone) kurulan şirketler Kırgız Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına göre kayıt olurlar.

 

Kırgızistan topraklarında bulunan Tüzel kişilerin Şube ve Temsilcilikleri (Serbest Ekonomi Bölgesi’nde kurulanlar hariç) Tüzel kişilerin Devlet Kaydı hakkında Kanun’un belirlediği düzende kayıt olmaya tabiidirler.

Tüzel kişilerin kuruluşlarını, reorganize olmalarını, tasfiye (kapatılma) olmalarını, tüzel kişilerin şube ve temsilciliklerinin kayıda alınmaları ile yetkili olan kurum Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’dır. Kayıt konusunda başvurulacak mercii – Adalet Bakanlığı Devlet Kayıt Bölümü’dür

Adalet Bakanlığı Devlet Kayıt Bölümü
Adres: Molodaya Gvardia street 32
Bishkek/Kyrgyzstan
Posta kodu: 720040
Tel: +996 (312) 656487, 241716, 659401, 656488, 656508, 656494
(Tüzel Kişilerin Kaydı konusunda çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba 09:30 – 16.00)
 
Tüzel kişinin kaydı için kurucunun veya kurucu vekilinin kayıt başvurusu ile birlikte, mevzuatla öngörülmüş şekilde tasdik edilen kuruluş evraklarını ve aşağıda belirtilmiş dökümanları iletmesi gerekmektedir.

Kurucu sıfatını taşıyacak yabancı tüzel kişi ek olarak K.C. resmi diline çevirilmiş ve noterce tasdik edilmiş kendi ülkesi mevzuatına göre faaliyette olan tüzel kişi olduğunu kanıtlayan kayıtların onaylı örneklerini vermesi zorunludur. BDT ülkeleri tüzel kişilerinden bu tür belgelerin onaylanması istenmemektedir.

Kurucu sıfatını taşıyacak yabancı gerçek kişinin ek olarak K.C. resmi diline çevirilmiş ve noterce tasdik edilmiş pasaport fotokopisini vermesi gerekmektedir. Şahsın K.C. topraklarında bulunması halinde vizelere ilişkin pasaport sayfasının da eklenmesi zorunludur.
 
Kırgızistan’da çeşitli şirket organizasyon türleri bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı verilerine göre Limited şirketi ve Anonim şirketi olarak kayıt olanlar toplam kayıtlı şirketlerin %95’ini oluşturmaktadırlar. Kırgızistan’da açılan şirketlerin %90’ı Limited Şirket olarak açılmaktadır (OcOO).

Kayıt için gereken döküman listesi

ANONİM ŞİRKET İÇİN:

- Kurucular tarafından onaylanmış kuruluş tüzüğü – 3 nüsha (Bankalar için 5 nüsha);
- Kurucu sayısı birden fazla olduğu takdirde kuruluş anlaşması;
- Kurucu kararı veya kurucu sayısı birden fazla olduğu takdirde yönetim kurulu toplantısı protokolü;
- Bankadan hesaba kuruluş sermayesinin %100’ünün yatırıldığına dair belge veya kuruluş sermayesine yapılan gayri nakdi yatırımları hakkında kurucuların akidi (Bankalar hariç). Bu durumda ek olarak mülk yatırımını tasdikleyici doküman (müşavir, bağımsız eksper ve kuruluş sermayesine mülkün dahil oluşunu gösteren teslim anlaşması talep edilir.
- Eğer kurucuların birisi Devlet Kuruluşu ise, Devlet Mülk Komitesinden itirazı bulunmadığına dair belge.
-  Anonim şirket ikametgahı hakkındaki belge (kira sözleşmesi, resmi yazı, v.s.)

Ek bilgi:
     1. Anonim şirketin kuruluş sermayesi 1.500.000 som’u geçtiği takdirde K.C. Antimonopol Kurumu’na kayıt olması gerekmektedir. Ancak bu işlem Adalet Bakanlığı kaydından geçtikten sonra gerçekleştirilir.
     2. Faaliyet alanı bankacılık olan anonim şirketin ek olarak K.C. Merkez Bankası’ndan izin alması gerekmektedir.
     3. Tüzel kişinin reorganizasyonu sonucu oluşan anonim şirket (birleşme, ayrılma) ek olarak devir akitleri ya da ayrılma bilançosunu vermesi gerekmektedir.
     4. Kurucular arasında tüzel kişilerin bulunması halinde, ek olarak şirket kurma ya da kurucular arasında yer alma hakkındaki yetkili yönetim organından karar alınması gerekmektedir.
     5. Anonim şirketin tüzüğü kurucuların genel toplantısında onaylanır (kurucu sayısı birden fazla ise) ve kurucu veya kurucular onayı ile şirketin üst yönetici olarak atanan şahıs tarafından imzalanır.
     6. Kapalı anonim şirketinin kurucusu gerçek kişi ise kuruluş anlaşması bu kişi tarafından imzalanır ve bir nüshası üzerinde bulunan imzası noterce tasdik edilerek Adalet Bakanlığı arşivine teslim edilir.
     7. Anonim şirketin kuruluş anlaşması tüm kurucular tarafından imzalanır ve kurucular arasında bir gerçek kişinin bulunması halinde noterce tasdik olunmaya tabiidir.
     8. Tüzük sayfaları numaralanmış ve dikilmiş şekilde teslim edilir ve kayıt organının mühürü ile tasdik olunur. Kuruluş anlaşması da aynı şekilde tasdik olunur.

Anonim şirketi sermaye miktarının alt limiti (asgari) 100.000 somdur (2650 ABD doları).

LİMİTED  ŞİRKET  İÇİN:

- Kurucular tarafından onaylanmış tüzük  – 3 nüsha;
- Kuruluş anlaşması - 3 nüsha;
- Kurucu veya kurucular toplantısı kararı;
- Kurucu evraklarında belirtilmiş sermaye miktarının en az %50’sinin yatırıldığına dair bankadan belge veya kuruluş sermayesine yapılan gayrinakti yatırımları hakkında kurucuların akdi. Bu durumda ek olarak gayri nakti tasdikleyici döküman (müşavir, bağımsız eksper ve kuruluş sermayesine gayrinakti yatırımın kayıt edildiğini gösterir teslim anlaşmalarının verilmesi talep edilir. 
- Eğer kurucuların birisi Devlet Kuruluşu ise Devlet Mülk Komitesinden itirazı bulunmadığına dair belge.
-  Anonim şirketi ikametgahı hakkındaki belge (kira sözleşmesi, resmi yazı, işyerinin karşılıksız olarak verilmesi hakkında anlaşma, v.s.)

 

Ek bilgi:
         1. Anonim şirketinin kuruluş sermayesinin 1.500.000 Somu aşması halinde K.C. Antimonopol Kurumu’na kayıt olması gerekmektedir. Ancak bu işlem Adalet Bakanlığı kaydından geçtikten sonra gerçekleştirilir.
         2. Faaliyet alanı finans-kredi olan limited şirketlerin (lombard), ek olarak K.C. Merkez Bankası’ndan veya bu yetkiye sahip kurumdan onay yazısı getirmesi gerekmektedir.
         3. Tüzel kişinin reorganizasyonu sonucu oluşan anonim şirket (birleşme, ayrılma) ek olarak devir akitleri ya da ayrılma bilançosunu vermesi gerekmektedir.
         4. Kurucular arasında tüzel kişilerin bulunması halinde, ek olarak şirket kurma ya da kurucular arasında yer alma hakkındaki yetkili yönetim organından karar gerekmektedir.
         5. Limited şirketin tüzüğü kurucuların genel toplantısında onaylanır (kurucu sayısı birden fazla ise) ve kurucular tarafından şirketin üst yöneticisi olarak atanan şahıs tarafından imzalanır.
         6. Kapalı anonim şirketinin kurucusu gerçek kişi ise kuruluş anlaşması bu kişi tarafından imzalanır ve bir nüshası üzerinde bulunan imzası noterce tasdik edilerek Adalet Bakanlığı arşivine teslim edilir.
         7. Limited şirketin kuruluş anlaşması tüm kurucular tarafından imzalanmakta olup, kurucular arasında bir gerçek kişinin bulunması halinde noterce tasdik edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
          8. Tüzük sayfaları numaralanmış ve dikilmiş şekilde teslim edilir ve kayıt organının mühürü ile tasdik olunur. Kuruluş anlaşması da aynı şekilde tasdik olunur.

Anonim şirketi sermaye miktarının alt limiti (asgari) 10.000 somdur (265 ABD doları).

Adalet Bakanlığı inceleme süresi

Adalet Bakanlığı’na ilgili dokümanların verilmesini müteakip, evrakların eksik ya da yanlış olduğunun tespit edilmemesi halinde, Devlet Kayıtlarına alındığını tasdik eden ŞAHADETNAME verilir. Şahadetnamenin verilme tarihinden bir gün önce İstatistik Komitesi nezdinde kayıt olunması istenir.

Adalet Bakanlığı’nda kayıt  ücreti

Kayıt ücreti 9 somdur. (0,24 ABD doları)

Adalet Bakanlığı kaydından sonraki safhalar vergi dairesi ve sosyal fon numaralarının alınmasıdır.  

Vergi Dairesi sicil numarasının alınması

İşyerinin bulunduğu bölgenin Vergi Dairesi’ne Adalet Bakanlığı’ndan alınan dokümanların 2 nüsha halinde verilmesi gerekmektedir. Bu işlemde ödenecek tutar 65 somdur (1,7 ABD doları).

Sosyal Fon sicil numarasının alınması

İşyerinin bulunduğu bölgeki mahalli Sosyal Fon Dairesi’ne Vergi Dairesi’nde olduğu gibi tüm dokümanların 2’şer nüshasının verilmesi ve ek olarak Vergi Dairesi’nden alınan Vergi Sicil Numarasının bildirilmesi gerekmektedir. Sosyal Fon numarasının alımıyla şirket açma işlemleri tamamlanmaktadır.


Türkiye’de yerleşik firmaların Kırgızistan’da şirketleşmesi

Kırgızistan’da yerleşik kişilere vekaletname verilerek, kuruluş işlemleri Türkiye’den gerçekleştirilebilmektedir.

Bu durumda şirket kurucu veya kurucuları noterce tasdik edilmiş, şirket açılışıyla ilgili her tür işlemi gerçekleştirmeye yetki veren vekaletname ve pasaport tercümelerini Ankara’da bulunan Kırgızistan Büyükelçiliği’nde onaylattırarak vekile ulaştırmaları gerekmektedir.

Yabancı girişimciler genellikle şirket kuruluşu konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketlere başvurmaktadır.

Kurucunun şirket açma işlemini Türkiye’den çıkmadan gerçekleştirmeyi istediği hallerde,

-  Tercüme ve tasdik dilmiş pasaport fotokopileri
-  Tercüme ve tasdik edilmiş vekaletname
-  Vekilin tercüme ve tasdik edilmiş pasaport fotokopisi
-  İşyeri ile ilgili mülkiyet, kira evrakları
-  Kurululuş sermayesinin ödenmesi (Geçici olarak Kırgızistan’daki herhangi bir bankaya yatırılır. Şirket açma işleminin tamamlanması ve Bankada şirket adına hesap açılmasını takiben bu para şirket hesabına aktarılır.). Kuruluş sermayesinin alt limiti 1000 somdur yaklaşık (27$), ancak optimal miktarın 100 000 som olduğu görüş bulunmaktadır (2650$)
- Şirket adının belirlenmesi

danışmanlık firmalarınca talep edilir.

Yukarıdaki hususların yerine getirilmesini takiben şirket açma süresi 2 hafta civarındadır.

Danışman şirketin standart şirket tüzüğü ve diğer dökümanları tamamlayarak şirketin Adalet Bakanlığı, Vergi Dairesi, Sosyal Fon Dairesi kayıtlarına alınmasına yönelik işlerin takip edilmesinden sorumludur. Bu hizmetin tutarı genelde  114-175$ ABD dolarıdır.

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 862 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 578 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 324 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 8 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=