Beyaz Rusya'da Şirket Nasıl Kurulur?

 

 

TİCARİ ORTAKLIKLARIN/ŞİRKETLERİN TESCİLİ İŞLEMLERİ

 

 

Ticari ortaklıkların kuruluşu/tescili için gereken evraklar şunlardır:

 

1)      Tüm kurucular tarafından imzalanan yazılı başvuru dilekçesi,

2)      Kurulacak olan ticari işletmenin kuruluş belgelerinin aslının veya fotokopisinin noter tasdikli iki nüshası,

3)      Kuruculardan biri veya birkaçı Belarus’ta tüzel kişi sıfatına sahip ise, malvarlığının sahibinin veya onun yetkilendirdiği organ/kuruluşun ticari ortaklık kurma niyetinde olduğuna dair yazının noter tasdikli fotokopisiyle, adıgeçen tüzel kişinin/kişilerin tescil belgesinin ve kuruluş belgesinin noter tasdikli fotokopileri (her bir Belaruslu tüzel kişi için geçerli),

4)      Kuruculardan biri veya birkaçı Belarus’ta gerçek kişi statüsünde ise, ya son işveren tarafından kaşelenmiş hizmet karnesi fotokopisi, ya Sosyal Güvenlik makamlarınca onaylanmış emekli kimliği fotokopisi ya da iş bulma kurumu belgesi,

5)      Kuruculardan biri veya birkaçı yabancı tüzel kişi ise, ülkesinin Ticaret Sicilinden alınıp apostil tasdiği yapılmış (şirket tescil dilekçesi verilmeden en geç bir yıl önce temin edilen) özet bilgi* veya yabancı yatırımcının kurulu olduğu veya ticari ortaklık kurulumaya başlandığında sürekli ikamet ettiği ülkenin mevzuatı gereğince düzenlenen ve tüzel kişi olduğunu ispatlayan diğer herhangi bir evrak ile Belarusça veya Rusça yeminli tercümesi,  

6)      Kuruculardan biri veya birkaçı yabancı gerçek kişi ise, pasaport fotokopisiyle Belarusça veya Rusça yeminli tercümesi,

7)      Ortakların sermaye taahhütlerinin gösteren belgeler (halka açık şirketler için),

8)      Ticari ortaklığın bulunduğu mekanı kullanma hakkına sahip olduğunu belgeleyen teminat mektubu veya başka bir belge,

9)      Tescil harcının ödendiğine dair makbuz,

10)  Kuruluş ismi üzerinde mutabık kalındığını gösteren belge,

11)  Yabancı tüzel kişi tarafından bir Belaruslu gerçek kişi adına düzenlenen ve kendisini temsilen ortak limited şirketi kuruluş belgelerini imzalamaya ve devlet tescil makamlarında işlem yapmaya yetkili kılan noter tasdikli apostilli vekaletname,

12)  İki adet mühür baskısı örneği.

 

 

Belgelerin yasallaştırılması işlemi 1961 Lahey Anlaşması gereğince evrak aslının üzerine  apostil tasdiki alınarak gerçekleştirilmektedir. Sözkonusu işlem belgenin verildiği ülkenin adalet makamlarınca yapılmaktadır.

 

Ortak limited şirketin asgari sermayesi $20.000 olup tescil işleminin gerçekleştiği günden itibaren 1 yıl içinde kuruculardan her birinin kendi payının %50’den az olmayan kısmını ödemesiyle kuruluş belgelerinde belirlenen sermayenin %50’si oluşturulmalıdır. Anılan tarihten itibaren iki yıl içinde şirket sermayesinin kuruluş belgelerinde belirlenen seviyeye ulaşması gerekmektedir.

 

Avantaj ve muafiyetler:

 

1)      Yabancı sermayeli ticari kuruluşlar haricindeki her türlü ticari işletmeler, fiyatlandırma ve vergilendirmede, ürün ve mal (çalışmalar, hizmetler) üretimi ve satımı ile ilgili maliyetlerine mevcut tarifelere göre yapılan ödemeleri, maaşları ve (iş normlarının %200’e kadar aşılabileceği şekilde) parça başına ücretleri dahil etmektedirler. Bahsekonu rakamlar, ilgili kararname hesaplanan, belirlenen azami miktarları aşmamak kaydıyla, birinci kategori bareme ve Belarus Cumhuriyeti Çalışanlarının Ortak Tarife Katsayılarına göre hesap edilmektedir.

2)      Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu icap ettikçe Belarus’ta üretilen ürün ve malların satış fiyatlarının azami değişme endekslerini/oranlarını onaylar ve gözden geçirir. Bu uygulamaya (ücretli sağlık hizmetleri haricinde) yabancı sermayeli ticari işletmelerin ürettiği mallar (çalışmalar, hizmetler) ve satış fiyat değişme oranları cetvelinde yer almayan mallar (çalışmalar, hizmetler) tabi değildir.

3)      Yabancı sermayeli şirketler İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı Yenilikçilik Fonu’na gerçekleştirdikleri inşaat ve yenileme çalışmalarının toplam tutarının %0,25 oranında ödeme yapmaktadırlar (mevcut düzenlemeye göre diğerleri için - %13,5).

 

 

 

* Ticaret Sicilinden temin edilip apostil tasdiği alınan özet bilgi, yabancı tüzel kişinin ismini, bulunduğu yer ve üyeleri ile ilgili bilgileri ve imza yetkisine sahip şirket yöneticisinin yetkilerini tasdik eden vekaletnameyi içermelidir.

 

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 868 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 581 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 327 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 8 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=