Yabancı Sermaye Mevzuatı

 

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI’NIN

“DOĞRUDAN ÖZEL YABANCI YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİNE

İLİŞKİN EK TEDBİRLER” HAKKINDAKİ 11. 04. 2005 tarihli  FERMANI

 

            Ülkede yatırım ortamının daha da geliştirilmesi, özelleştirme, üretimin modernize edilmesi, yeniden yapılandırılması, Cumhuriyet’in işsizliğin fazla olduğu bölgelerinde yeni istihdam alanlarının yaratılmasına ilişkin programının gerçekleştirilmesi için yabancı yatırımları çekmek ve yabancı yatırımcılar için güvenli hukuksal bir yapının oluşması ve garantileri temin etmek amacıyla aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır.

 

1. 01 Temmuz 2005 tarihinden itibaren doğrudan yabancı sermaye ile faaliyet gösterecek olan işletmeler, ana faaliyeti için uygulanan gelir vergisi, mülkiyet vergisi, sosyal-altyapı ve çevre düzenleme vergisi, sağlık ve ekoloji vergisi, küçük ölçekli firma ve işletmeler için uygulanan özel vergi ve Cumhuriyet yol fonu için uygulanan zorunlu harçlardan muaf tutulacaktır.

 

            Ancak, bu vergi kolaylıkları;

 

Doğrudan yabancı sermayesi 300 bin ABD Dolardan 3 milyon ABD Dolara kadar olan işletmeler için 3 yıla kadar,

Doğrudan yabancı sermayesi 3 milyon ABD Dolardan 10 milyon ABD Dolara kadar olan işletmeler için 5 yıla kadar,

Doğrudan yabancı sermayesi 10 milyon Dolardan fazla olan işletmeler için ise 7 yıla kadar

uygulanacaktır.

 

2. İşbu Fermanın 1.maddesinde belirtilen vergi kolaylıkları;

 

Söz konusu işletmelerin işsizliğin fazla olduğu bölgeler Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti, Cizzah, Kaşkaderya, Sirderya, Surhanderya ve Harezm vilayetlerinde, ayrıca Nevai, Andican, Namangan ve Fergana vilayetlerinin kırsal alanlarında kurulması,

 

Yabancı yatırımcıların doğrudan yabancı yatırımı Özbekistan Cumhuriyeti’nin garantisi olmadan gerçekleştirilmesi,

 

İşletmenin kuruluş sermayesinde yabancı ortağın en az %50 oranında hisseye sahip olması,

 

İşbu işletmelerin devlet tescilinden geçtikten sonra yabancı sermayeyi ülkeye getirmesi,

 

Yabancı yatırımları döviz ya da çağdaş teknolojik teçhizatlar şeklinde gerçekleştirilmesi,

 

İşletmeye tanınmış imtiyazları kullanma süresi içerisinde elde ettiği gelirlerini, işletmenin daha da geliştirilmesi için kullanması,

hallerinde  sağlanacaktır.

 

3. Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bünyesindeki Yabancı Sermayeli Yatırımlar ve Krediler Kuruluna, doğrudan yabancı sermayeyi getirecek olan işletmelerin işbu Fermanın ekinde belirtilen alanlarla ilgili olup-olmadığını tespit etme görevi verilmiştir.

 

4. Yabancı sermayeli işletmelerin Özbekistan Cumhuriyeti garantisi olmadan  aldıkları uzun vadeli krediler için ödeyecekleri faizleri, gelir vergisinden muaf tutulacaktır. 

  

Yeni kurulacak yabancı sermayeli işletmelerin ana faaliyetlerinden doğan zararları, vergilendirilecek gelir hesabından raporlama döneminden sonraki 5 yıl içerisinde ödenmesi için, tüm yıllara eşit olarak paylaştırılacaktır.

 

Sonradan çıkacak mevzuat nedeniyle yatırım imkanları ve ortamının zorlaştığı durumlarda işbu Fermanın 1’inci maddesindeki kolaylıklar kaç yıl için tanındıysa ancak o süreyle geçerli olacaktır.

 

5. İşbu Fermanın 1. maddesine göre imtiyaz alan işletmeler, tanınan imtiyaz süresi bittikten sonra bir yıl dolmadan faaliyetini durdurdukları takdirde, gelirlerin kendi ülkesine götürülmesi ve yabancı sermayenin başka ülkeye götürülmesi, ancak tanınmış imtiyazlar tutarının bütçeye ödenmesi halinde gerçekleştirilebilir.

 

6. Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Devlet Vergi Komitesi, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret-Sanayi Odası ile birlikte, bir ay süre içerisinde işbu Fermanda belirtilen doğrudan yabancı yatırımlar için vergi kolaylıklarının kullanımı hakkındaki Tüzüğü hazırlayacaklar ve uygulamaya koyacaklardır.

 

7. Özbekistan Cumhuriyetinin “Yabancı Yatırımcı Haklarının Garantisi ve Onların Korunması Tedbirleri” hakkındaki Kanunun 3’üncü maddesi 4’üncü kısmındaki yabancı yatırımcılar için belirlenen garantiler ancak aşağıdaki durumlarda kullanılacaktır:

 

Yabancı yatırımcılara kar hissesi şeklinde yapılacak ödemeler üzerinden vergi matrahının yükseltilmesi halinde,

 

Yabancı yatırımcıların başka ülkelere göndermesine izin verilen gelirlerini kendi ülkesine geri götürmesini engelleyici ya da onların miktarını azaltıcı ek şartlar uygulandığında,

 

Bu durumda Devletin, yabancı sermayeli işletmelerin ödeme gücünün yetersizliği ya da iflası hakkındaki, ya da kredi vericilerin haklarının korunması durumlarında, yabancı yatırımcı olan özel kişinin işlediği suç ya da idari nitelikte hukuk dışı davranışları dolayı mahkemenin kararına göre geliri kendi ülkesine götürmesine engel olacak şartlar başka zorunluluğu olduğunda yabancı yatırımcı meblağlarını mevzuata uygun şekilde kullanma şartları esasında  ülkeye götürülmesinin durdurulması dışında;

 

Yatırım miktarlarının kısıtlanması, ek şartların uygulanması ve yabancı sermayeli işletmelerdeki yabancı yatırımın asgari tutarının yükseltilmesi gibi şartların ileri sürülmesinde;

 

İşletmelerin kuruluş sermayesinde yabancı yatırımcının sermaye paylarına katılmasında sınırlamaların getirilmesi;

 

Yabancı yatırımcıların vize işlemleri ve vize sürelerin uzatılmasındaki ek düzenlemeler, ayrıca yabancı yatırımın gerçekleştirilmesi için ek taleplerin uygulanması halinde.

 

8. Özbekistan Cumhuriyetinin “Yabancı Yatırımcıların Haklarının Garantisi ve Onların Korunması Tedbirleri” hakkındaki Kanunun 3’üncü maddesi 4’üncü kısmındaki garantilerin kullanılması tasdik edilmiştir.

 

Bu durumda yukarıda belirtilen tüm yatırım ortamı şartları kötüleştiği durumlarda yabancı yatırımcı adı geçen garantileri kullanması hakkında yetkili kuruluşa bilgi verecektir.

9. Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu’na, yürürlükteki Mevzuata işlenmek üzere işbu Fermanın icrasından doğacak değişiklikler ve ilavelere dair  taslak metin hazırlamakla görevlendirilmiştir.

10. İşbu Fermanın yürütülmesinden Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı R.S. AZİMOV sorumlu tutulmuştur.

 

 

Öz. Cum. Cumhurbaşkanı                               İ.A. KERİMOV

Taşkent şehri                                                  11 Nisan 2005        

              

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 876 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 584 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 333 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 13 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=