Yabancı Yatırımcılara Tanınan İmtiyazlar

MEVZUATA GÖRE YABANCI YATIRIMCILARA  TANINAN İMTİYAZ VE KOLAYLIKLAR

 

Sıra

No:

Tanınan imtiyazlara ilişkin bilgiler

İlgili Mevzuat

Genel imtiyaz ve garantiler

1

Yabancı yatırımcılar, Özbekistan Cumhuriyeti genelinde yatırım faaliyetinde iken, Hükümet garantisi altındadır ve yatırımcıların tüm hakları korunacaktır.

Yabancı yatırımcılar ile yabancı yatırıma haklı, eşit düzen uygulanır ve devamlı bir şekilde ilgililerin güvenliği temin edilir.Sözkonusu düzen, Özbekistan Cumhuriyeti’nin uluslararası düzeyde yaptığı anlaşmalarda yer alan şartlara nazaran elverişsiz konumda olmayacaktır.

Yabancı yatırımcılara uygulanmakta olan düzen de Özbekistan vatandaşı tüzel ve gerçek şahıslara uygulanmakta olan düzene nazaran elverişsiz konumda olmayacaktır.

“Yabancı Yatırım Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

Madde 9

2

Yeni yayımlanan Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatının Yabancı yatırımcıları olumsuz yönde etkilemesi durumunda, yatırımın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl boyunca o sırada yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.

“Yabancı Yatırımcı Haklarının Korunması ve Garanti Edilmesi Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

Madde 3

3

Yabancı yatırımcıların aşağıdaki alanlara yatırım yapmaları durumunda ek imtiyaz ve garantiler tanınır.

-Ülke ekonomisinin yapısal değişmesini ve devamlı ekonomik büyümeyi sağlayacak alanlara yönelik yatırım yapılması.

-Ülkenin dünya ekonomisine entegre olmasını ve ihracat gücünün artırılmasını sağlayacak projelere yönelik yatırım yapılması.

-Hammadde ve materyallerin işlenmesi, tüketim malları ve hizmet çeşitleri üretimi, istihdam olanaklarının yaratılması gibi amaçlara yönelik çalışan küçük ölçekli işletmelere ilişkin projelere yatırım yapılması.

“Yabancı Yatırımcı Haklarının Korunması ve Garanti Edilmesi Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

Madde 4

4

Özbekistan Cumhuriyeti hududunda bulunan yabancı yatırımlar ve diğer aktifler kamulaştırılamaz.

“Yabancı Yatırımcı Haklarının Korunması ve Garanti Edilmesi Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

Madde 5

5

Yabancı yatırımcılara, Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatında belirtildiği şekilde vergi ve diğer ödemeleri yapılması şartı ile, yurt dışından Özbekistan’a ve Özbekistan’dan yurt dışına döviz transfer etme hakkı tanınmıştır.

Sözkonusu havaleler aşağıdakileri içerir.

-Yabancı yatırım miktarının artırılması veya desteklenmesine yönelik tahsis edilen ilk ve ilave kaynaklar.

-Yatırım sonucunda sağlanan gelir.

-İşbu Kanuna dayalı olarak, getirilen zarar karşılığında alınan parasal kaynaklar.

-Anlaşmaların yerine getirilmesine ilişkin ödemeler.

-Yabancı yatırımın bir kısmı veya tamamının satılmasından sağlanan gelir.

 -Tartışmaların mahkeme yoluyla çözülmesi sonucunda elde edilen gelir.

-Personele ödenecek aylık maaş ve diğer ödemeler .

-Mevzuata uygun bir şekilde diğer kanallardan sağlanan gelir.

“Yabancı Yatırımcı Haklarının Korunması ve Garanti Edilmesi Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

Madde 7

Yabancı Yatırımcıların Hakları

6

Yabancı yatırımcı, uluslar arası mevzuat ile Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre aşağıdaki haklara sahiptir:

-Müstakil olarak yatırım hacmi, türü ve amacına ilişkin kriterlerin belirlenmesi.

-Yatırım faaliyetinin gerçekleştirilmesi için tüzel ve gerçek şahıslarla anlaşmalar yapılması.

-Kendi tasarrufunda bulunan yatırıma sahip olması, kullanması ve faaliyet sonucundan yararlanması. Yabancı yatırımcının isteğine göre, yatırımları kullanma, sahiplik yapma ve yararlanma hakları Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak üçüncü şahıslara devredilebilir. Yetkilerin devredilmesi işlemlerinde taraflarca yapılan anlaşma hükümleri esas alınır.

-Özbekistandaki yatırım faaliyeti sırasında yaptığı yenilikler, yararlı modeller ve sanayi numuneleri için yurtdışında ruhsat alınması konusunda müstakil karar verilmesi.

-Yatırım faaliyeti sonucunda elde edilen gelirin serbest bir şekilde kullanılması.

-Özbekistan Cumhuriyetine parasal kaynakların kredi ve borçlar görünüşünde celbedilmesi.

-Banka hesaplarında bulunan mahalli para ile iç döviz piyasasından döviz satın alınması.

-Mevzuatta belirtilen koşulları dikkate almak suretiyle arazi satın alınması.

-Tasarrufunda bulunan her türlü varlıklardan ve varlık haklarından Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak alınan kredilerde dahil teminat niteliğinde yararlanılması

-Yatırımlar ile aktiflere zarar gelmesi durumunda tazminat alınması.

-Devlet yetkili organları, yerel yönetim ve yetkili birimlerin yasalara aykırı tavırları (ilgisiz kalmaları) sonucunda meydana gelen zararların karşılatılması

-Yabancı yatırımcılar Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatında belirtilen diğer haklardan da yararlanırlar.

“Yabancı Yatırım Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

Madde 10

Tüzel şahıslara uygulanmakta olan gelir vergisi imtiyazları

7

Hazır giyim (Konfeksiyon, trikotaj, deri ürünleri) çorap ve ayakkabı üretimi yapan, yabancı yatırımcıların hissesi bulunan işletmeler 1 Ocak 2005 tarihine kadar KDV hariç tüm vergi ve ödemelerden muaf tutulmuştur.

Not:

İşbu Ferman’ın 1.maddesine göre serbest bırakılan meblağlar; üretim modernizasyonu, üretim hattının yeni teçhizatla donatılması, yeni ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, döner sermayenin tamamlanması, işçiler faaliyetinin teşvik edilmesi gibi amaçlarda kullanılacaktır.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığının 20 Haziran 2003 tarih ve UP-3267 sayılı “Yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan tüketim malları üreten işletmelerin üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin ek uygulamalar” konulu Fermanı

Madde 1

8

Tüzel şahıslar tarafından ödenmekte olan kazanç ve faizlere (Ö.C. Vergi Kanununa göre vergiden muaf tutulan faizler hariç) %15 oranında vergi uygulanır.

 

Not:

Tüzel ve gerçek şahıslar tarafından kazanç görünüşünde alınarak tüzel şahsın anasermayesine dahil edilen gelirlere vergi uygulanmaz.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 25 Aralık 203 tarih ve 567 sayılı “Özbekistan Cumhuriyetinin 2004 yılı devlet bütçesine ilişkin veriler” konulu Kararı

Madde 7

KDV konusunda tanınan imtiyazlar.

9

Aşağıdaki amaçlarla Özbekistan’a getirilen makina ve ekipmanlar (üretim makinaları) KDV’den muaf tutulur.

-Hükümet garantisi ile yabancı krediler hesabından karşılanan yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için getirilen makina ve ekipmanlar.

-Tüketim malları üretmek üzere yeni inşa edilmekte olan veya rekonstrüksiyon çalışmaları yapılmakta olan işletmelerde kullanmak için getirilen makina ve ekipmanlar.

-Yabancı yatırımcıların hissesi bulunan işletmelerin anasermayesine yine yabancı yatırımcılar tarafından hisse niteliğinde yatırılan makina ve ekipmanlar.

-Usulüne uygun olarak onaylanan projeler doğrultusunda yeni üretim birimlerinin kurulması, halen kullanılmakta olan üretim birimlerinin modernizasyonu ve yeni teçhizatla donatılması gibi amaçlarda kullanılan makina ve ekipmanlar. (Yetkili bankanın oluru ile)

-Yetkili bankanın oluru ile lizing anlaşmasına göre getirilmekte olan makina ve ekipmanlar.

-Yabancı yatırımcılar hesabına özelleştirilmekte olan işletmelerde kullanmak üzere  getirilen makina ve ekipmanlar.

-Çocuk ayakkabısı üreten, yabancı yatırımcıların hissesi bulunan işletmelerde kullanmak üzere getirilmekte olan hammadde ve materyaller.

 

Özbekistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu

Bölüm 2, Madde 71, Bent 6 ve 7

Arazi vergisine dair imtiyazlar.

10

Yabancı yatırımcıların katılımıyla üretim yapmak üzere kurulan tüzel şahıslar kayıt yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca arazi vergisinden muaf tutulur.

Özbekistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu

Bölüm 1, Madde 102, Bent 4

Hammadde alımı konusunda uygulanan imtiyazlar.

11

Pamuk alma işlemleri dış ticaret kurumu ile yabancıların katılımıyla kurulan şirket arasında yapılan anlaşmaya dayalı olarak gönderme tarihinde Liverpool pamuk borsasında tespit edilen fiyat üzerinden %15 indirim yapmak suretiyle gerçekleştirilir. Alınmakta olan pamuk için yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan şirket tarafından, gönderme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde %15 oranında ön ödeme yapılması gerekmektedir.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 16.10.2003 tarih ve 447 sayılı “Pamuğu yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan işletmelere satma mekanızması hakkında” konulu Kararı

Madde 2

Diğer imtiyazlar.

12

Tüketim malları üreten, yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan işletmeler; anasermayesinin %50’si yabancı sermayeden ibaret olması durumunda, şirketin kayıt yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca, gelirin döviz olarak satılmasından muaf tutulur.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun

29 Haziran 2000 tarih ve 245 sayılı “Borsa dışı döviz piyasasının geliştirilmesi hakkında” konulu Kararı

Madde 3, Ek-1

 

Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi işletmelerine tanınan imtiyazlar.

 

1

Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na bağlı olarak faaliyet gösteren, anasermayesinin %50’si yabancı sermayeden oluşan işletmeler, eğer vergi olarak ödenmesi gereken meblağı tümünü üretimin gelişmesi için, yani geniş tüketim malları ve özellikle çocuk eşyaları üretimi için yeniden yatırması durumunda sözkonusu işletmeler gelir vergisinden muaf tutulur.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 29.04.1996 tarih ve 166 sayılı “Mahalli ve Hafif Sanayi işletmelerinin devlet tarafından desteklenmesi hakkında” konulu Kararı

Madde 7

 

2

Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na bağlı işletmeler 1 Ocak 2007 tarihine kadar, Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na ait birimlerin inşa edilmesi ve yeniden donatılması amacıyla getirilmekte olan alet ekipman ve yedek malzemeler için uygulanmakta olan gümrük ödemelerinden muaf tutulmuştur. (gümrük evrakları düzenlenmesine ilişkin ödemeler hariç)

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun

2 Temmuz 2002 tarih ve “Hafif Sanayi Yönetim Birimlerinin geliştirilmesi hakkında” konulu Kararı

Madde 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafif Sanayi işletmelerine tanınan yeni imtiyazlar.

 

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 25 Mart 2004 tarih ve 141 sayılı “Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’nun Yönetim Yapısının Geliştirilmesi ve Hafif Sanayi İşletmelerinin Gelişmesinin Teşvik Edilmesi Hakkında” konulu Kararı ile tanınan imtiyazlar.

 

Sıra

No:

Tanınan imtiyazlara ilişkin bilgiler

 

1

Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na bağlı işletmeler 1 Ocak 2007 tarihine kadar döviz ile (sıfır tarifeye göre uygulanan KDV dahil)  iç piyasadan kontratın imzalandığı tarihte dünya piyasasında uygulanan fiyatlardan düşük olmamak koşuluyla, tekstil yarı mamülleri (iplik, dokuma kumaş, örme kumaş ve iplik telefleri) satın alma yetkisine sahiptir. Ancak, sözkonusu yarı mallarden yararlanarak üretilen malların %80’i ihracata yönelik olmalıdır.

Madde 5

2

Ek-4’e göre, Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na bağlı işletmeler 1 Ocak 2007 tarihine kadar, kendileri tarafından ithal edilmekte olan kimyasal maddeler, boyalar, fürnitür ve aksesuarlar, hem de  ülkemizde üretilmeyen diğer yardımcı malzemelerin gümrük vergilerinden muaf tutulur.

Madde 6

3

Hazır ürün üretimi ve ihracatını yapan Hafif Sanayi işletmelerine, akreditif ödeme şeklinin kabul edilmesi durumunda, akreditif süresinin 90 gün olarak belirlenmesine izin verilmiştir.

İhracata yönelik malların üretimi ve satışının gerçekleştirilmesi için, ülkede bulunan ticari bankalara Hafif Sanayi işletmelerine 180 güne kadar süreyi kapsayan kısa vadeli (döviz kredileri dahil) krediler sağlamak tevsiye edilsin.  

Madde 7

4

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 2 yıl boyunca; hazır giyim (konfeksiyon, trikotaj, çorap) üretimi yapan ve bu ürünlerin %80’den az olmayan kısmını ihraç eden, yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan işletmelerce döviz cinsinden satın alınmakta olan pamuk fiyatlarında ek olarak %5 indirim uygulanacaktır.

Madde 11

 

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 876 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 584 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 333 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 13 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=