IHALE KANUNU

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

 

                                DEVLETİN SATINALMASI HAKKINDA KANUN

                                                           (İHALE KANUNU)

 

Bu Kanun, devlet organları ve kurumlarının, devlet işletmelerinin ve hisse senetlerinin kontrolü devlete ait anonim şirketlerinin  ve bu suretle belirlenen tüzel kişilerin kendi paralarını yararlı kullanma amacıyla üstlenicilerden (müteahhit) mal, iş ve hizmet satınalma süreçlerinde  ortaya çıkan ilişkileri düzenler. 

 

                                                                     1.Bölüm

 

Genel Hükümler

 

Madde1. Bu Kanunda Kullanılan Esas Kavramlar

 

Bu Kanunda kullanılan esas kavramlar:

1)      Sipariş verenin şahsiyeti, hissesinin (katılım payı) elli ve daha çok yüzdesi bu katılımcıya ait (yönetime verilen) tüzel kişi;

2)      Muhtemel üstlenici (müteahhit) alan kararı açıklamaya veya karara, özellikle antlaşma veya başkaca sözleşmeye doğrudan veya yardımcı olarak tesir etmeye hakkı var, her bir özel veya tüzel kişi veya kendisi hakkında muhtemel müteahhit olan veya bu tür hakkı olan her bir özel veya tüzel kişi;

3)      Devletin satınalması, devlet organları ve kurumlarının, devlet işletmelerinin ve hisse senetlerinin kontrolü devlete ait anonim şirketlerin ve bu suretle belirlenen tüzel kişilerin kendi mülkiyetindeki para ile malları, iş ve hizmetleri satınalması;

4)      Devletin Satınalma Antlaşması, Bu Kanuna ve Kazakistan Cumhuriyetinin başkaca hukuk normlarına uygun olarak sipariş eden ile üstlenici (müteahhit) arasında yapılan medeni, hukuki antlaşma;

5)      Sipariş veren, devlet organları ve kurumları, devlet işletmeleri ve hisse senetlerinin kontrolü devlete ait anonim şirketler ve bu suretle belirlenen tüzel kişiler. Sipariş veren  ihalenin  öncüsüdür;

6)      İhale, sipariş edenin malı, işi ve hizmet türünü satınalmaya yönelik ve muhtemel üstleniciler arasında açık ve dürüst rekabeti sağlayan devlet satınalma yöntemidir.

7)      İhale Evrakı, İhale düzenleme talepleri ve tertibini içeren, ihale siparişinin  hazırlanması için  muhtemel üstleniciye teslim edilen evrak;

8)      İhale Sunumunun Sağlanması, ihaleye katılma isteğinde bulunan muhtemel üstlenici tarafından teslim edilen para veya banka teminatıdır,

9)      Aynı tür mallar, iş ve hizmet, aynı olmazsa da belli bir işi yapma veya karşılıklı değiştirme yapmaya imkan sağlayan benzer nitelikleri olan ve benzer parçalardan oluşan mal, iş ve hizmetlerdir,

10)  İhale organize eden, sipariş veren ve bu Kanuna uygun ihaleyi organize etme ve gerçekleştirmek için sipariş veren kişidir.

11)  Süreli yayın, yapılması hazırlanan veya yapılan devletin satınalma hakkında bilgileri yayımlanan, Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirleyen tertiple sipariş eden veya ihaleyi organize eden temsilci kurum belirleyen süreli yayın yayımlarıdır.

12)  Üstlenici, sipariş verenle devletin satınalması hakkında yapılan antlaşmada sözleşme yapan acente olarak hareket eden özel veya tüzel kişilerdir (devlet kurumları hariç, eğer mevzuatlarda farklı belirlenmezse);

13)  Muhtemel üstlenici, devletin satınalması hakkında antlaşma yapma amaçla devletin satınalma sürecine katılan özel veya tüzel kişiler; (devlet kurumları hariç, mevzuatlarda farklı belirlenmedi ise)

14)  Yetkili organ, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince belirlenen devletin satınalma sürecini düzenlemeyi gerçekleştiren devlet kurumudur.

 

Madde 2. Kazakistan Cumhuriyeti Devletin Satınalma Hakkında Kanunları

 

1.       Kazakistan Cumhuriyeti Devletin Satınalması Hakkında Kanunları, Kazakistan Cumhuriyetinin Anayasasını esas alır, bu Kanundan ve Kazakistan Cumhuriyetinin başkaca hukuki normlarından oluşur.

2.       Eğer Kazakistan Cumhuriyetince onaylanan uluslararası antlaşmada bu Kanunda belirtilen başkaca şartlar belirlenirse, uluslararası antlaşma şartları kullanılır.

 

Madde 3. Devletin Satınalma Sürecinin Hukuki Düzenlenme Prensipleri

 

  Devletin Satınalma Sürecinin Hukuki düzenlenmesi:

1)      Satınalmak için kullanılan parayı yararlı ve verimli harcama;

2)      Bu Kanunda belirtilen şartlar dışında, bütün muhtemel üstlenicilerin devlet satınalma sürecine katılmasına eşit imkan sağlamak;

3)      Muhtemel üstleniciler arasında dürüst rekabet;

4)      Devletin satınalma sürecinin açıklık prensiplerine dayanır.

 

Madde 4. Devletin Satınalma Süreci

 

Devletin satınalma süreci:

1)      Satın alınacak malların, iş ve hizmetin tutanağı ve ölçülerini oluşturma,

2)      Üstleniciyi seçme, onunla devlet satınalma antlaşmasını yapma;

3)      Devlet satınalma hakkında antlaşmaların yapılmasını içerir.

 

 

 

 

Madde 5. Temsilci Organın Yetkisi

 

Temsilci Organ:

1)      Devletin satınalma konusunda devlet politikasını hazırlama ve gerçekleştirmeyi sağlar;

2)      Devletin satınalma meseleleri ile ilgili hukuki normları geliştirme hakkında teklifleri sonuçlandırır, hazırlar ve kendi yetkisi sınırında Kazakistan Cumhuriyetinin Kanunlarına uygun hukuk normlarını belirler;

3)      Devletin satınalma sürecini yönlendirir ve monitoringi   gerçekleştirir;

4)      Kazakistan Cumhuriyetinin devletin satınalma hakkında kanunlarının korunmasının kontrolünü gerçekleştirir;

5)      Devletin satınalma meseleleri hakkında hesap şeklini, onun yapılmasını ve teslim edilmesinin tertibini hazırlar;

6)      Yöntem ve örnek ihale evrakını hazırlar ve onaylar, devletin satınalma meseleleri boyunca ihale organize edenlere danışman yardımında bulunur;

7)      Devletin satınalma hakkında antlaşması yapılıncaya kadar ihale organize edenlerin, sipariş verenler ihale komisyonlarının Kazakistan Cumhuriyet devletin satınalma hakkında Kanununu ihmal ederek aldıkları kararların yeniden gözden geçirme veya onların yürürlülükten kaldırılması hakkında kararlar alır.

8)      Kazakistan Cumhuriyetinin devletin satınalma hakkında kanunları ihmal olarak yapılan sözleşmeleri geçersiz bulma hakkında mahkeme davalarını yürütür.

9)      Kazakistan Cumhuriyetinin devletin satınalma hakkında kanunları konusunda idari hukuk ihmali işlerine bakar ve Kazakistan Cumhuriyetinin idari hukuk ihmali kanunlarına uygun idari cezalar kullanır;

10)  Kazakistan Cumhuriyetinin Kanunlarına uygun başkaca faaliyetleri gerçekleştirir.

 

Madde 6. Devletin Satınalma İle İlgili Faaliyetindeki Açıklık

1.      Devletin gizli bilgileri dışında, yapılması hazırlanan veya yapılan devletin satınalma hakkında bilgileri ihaleyi organize eden süreli yayında yayımlanır ve Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında belirlenen şekil ve sürede temsilci organa teslim edilir.

2.      Temsilci organ muhtemel üstlenicinin devletin satınalma sürecine kendi katılımını planlaması için devletin satınalma hakkında bilgiyi süreli yayında daima yayımlar ve genel iletişim araçları ile  (internet ve başka) bildirir.

 

Madde 7. Devletin Satınalma Süreci İle İlgili Sınırlamalar

 

1.      Devletin satınalma sürecine katılacak muhtemel resmi veya vekil kişisinin  yakın akrabalarının (ana,babası, eşi, kardeşleri,çocukları) veya akrabalarının (eşlerin kardeşleri, ana,babası, ve çocukları) devletin satınalma süreci ile ilgili sipariş verenin menfaatini bildirme hakları yoktur.

2.      Muhtemel üstlenicinin veya onun ihale evrakının hazırlamasına göre, sipariş edene danışma hizmeti veren görevlisinin yapılan danışma hizmeti ile ilgili malı, iş ve hizmetle ilgili devletin satınalma ihalesine katılma hakkı yoktur.

3.      Muhtemel üstlenicinin   ve o belirleyen  kişinin aynı ihaleye katılma hakkı yoktur.

4.      Bu maddede belirtilen esaslara göre, ihale sunumu reddedildiği durumda ihale sonuçları hakkında bildiride onun reddinin nedenleri gösterilir, onlar ihale sunumunu teslim eden muhtemel üstleniciye bildirilir.

 

Madde 8. Muhtemel Üstleniciden İstenilen İhtisas Talepleri

 

 Devlet Satınalma sürecine katılması için muhtemel üstlenici şu ihtisas taleplerine uygun olmalıdır:

1)      İhtisas bilgisi ve satın alınacak mallar, iş ve hizmet piyasasında iş tecrübesinin olması;

2)      Devletin satınalma hakkında antlaşmasına göre taahhütleri yapmak için gerekli kaynak, maddi ve emek gücünün olması;

3)      Devletin satınalma hakkında antlaşmasını yapmak için medeni, hukuku selahiyetinin olması;

4)      Ödeme selahiyetinin olması, tasfiye olunmaması, mülkünün müsadere olmaması gereklidir, onun ekonomik, para kaynakları faaliyeti Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak dondurulmuş olmamalıdır;

5)      Devletin satınalma hakkında son iki yıl içerisinde yapılan antlaşmalar boyunca taahhütlerini yerine getirmediği veya yeterince yerine getirmediği için mahkemede davalı olmamalıdır.

1. Satın alınan mallar, iş ve hizmet piyasasındaki iş tecrübesi olması gerekliliği hakkında talepler bu Kanunun 27.maddesine uygun desteklenen küçük ölçekli iş faillerine kullanılmaz.

2.  Muhtemel üstlenici kendinin bu maddenin 1.paragrafında belirtilen ihtisas taleplerine uygun olacağını onaylamak için ihale organizatörlerine kimliklerin, lisansların, sertifikaların, diplomaların ve belgelerin kopyalarını teslim eder.

Kazakistan Cumhuriyetinin kanunları ile zorunlu muhasebe kontrolü yapılması belirlenen tüzel kişiler son finanse yılı için yapılan muhasebelik hesabı da teslim eder.

3.    Muhtemel üstlenici, ona ihtisas taleplerine göre, tam veya doğru olmayan bilgi verdiği durumda, bu açıklandığı vakitten itibaren bir yıl boyunca devletin satınalma sürecine katılmasına izin verilmez.

4.    İhale organize edenin muhtemel üstleniciye bu Kanunda belirtilmeyen ihtisas taleplerini belirleme hakkı yoktur. Muhtemel üstlenici kendinden talep edilen ihtisas taleplerine dahil olmayan bilgileri teslim etmeme hakkı vardır.

 

Madde 9.  Devletin Satınalmasını Gerçekleştirme Yöntemleri

 

1.      Devletin satınalması şu yöntemlerin biri ile gerçekleşir;

1) Açık ihale;

2) Kapalı İhale;

3) Fiyat tekliflerini kullanarak üstleniciyi seçme;

4) Bir kaynaktan satınalma;

5) Açık mal borsaları ile gerçekleştirme;

2.      Açık ve Kapalı ihale iki turdan oluşabilir.

3.    Devletin satınalmasını bu maddenin 1.paragrafının 1), 2), 4) satırlarında belirtilen yöntemlerle gerçekleştirmek için ihaleyi organize eden ihale komisyonunu oluşturur. 

Devletin satınalmasını organize etme ve gerçekleştirmek için, ihale komisyonunu düzenleme ve onun faaliyetinin tertibi ve malları, iş ve hizmet türünü satınalma bölümlerinin özelliklerini ve onlara göre, antlaşma yapma sürelerini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirler. 

4.        Devlet organları ve kurumları ve hazine işletmeleri finanse planlarını onayladığı tarihten itibaren on resmi gün içerisinde devletin satınalma hakkında yıllık planı onaylar, orada satın alınacak malların, iş ve hizmet türünün planlanan nitelikleri ve ölçüleri, devletin satınalmayı gerçekleştirme yöntemleri ve süresi tespit edilir.

       İşletme Yapma Hakkında devlet işletmeleri, hisse senetlerinin kontrol paketi devlete ait anonim şirketler ve onlarla belirlenen tüzel kişiler her yıl, 1.Nisandan geç kalmadan, bütçelerin (iş projesi) esasında, devletin satınalmasının yıllık planını onaylar, orada satın alınacak mallar, iş ve hizmet türünün planlanan belgesi ve nitelikleri, devletin satınalmasının gerçekleştirilme yöntemi ve süresi belirlenir.

Üstlenici devletin satınalmasının yıllık planı onaylandıktan sonra, onu yedi iş günü içerisinde temsilci kuruma teslim eder.

5.      Devlet organları ve kurumları ve hazine işletmelerinin sürekli çalışmasının sağlanması amaçla sipariş veren, eğer Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatlarında belirlenen süre içerisinde Cumhuriyet Bütçe Kanunu veya meclisin ilgili yıl için belirlenen bütçesi tespit edilmedi ise, Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti gelecek yılın ilk döneminde belirleyecek listeye göre, o yılın birinci döneminde devletin satınalma miktarını bu antlaşma   aşmayacak şekilde mallar, iş ve hizmet türünde Devletin Satınalma Hakkında Antlaşmasını uzatma hakkı vardır.

6.      Devletin Satınalma Hakkında Antlaşmasını gerçekleştirme yöntemini, bu Kanuna uygun olarak sipariş veren seçecek.

 

 

2.Bölüm

Devletin Satınalmasını Açık İhale Yöntemi İle Gerçekleştirme

 

 

Madde 10.Açık İhale Organize Etme

1.      Bu Kanunda satınalmayı gerçekleştirmenin farklı yöntemleri belirtildiği durumlar haricinde, açık ihale devletin satınalmasını gerçekleştirmenin esas yöntemidir.

2.      İhaleyi ihale organize edici organize eder ve düzenler.

3.      Cumhuriyet bütçe programının yöneticisi kendine bağlı devlet kurumlarının ihale organize edicisi olarak katılma ve onların arasından ortak ihale organize edici seçme hakkına sahiptir.

Eğer sipariş veren devlet organı ve devlet kurumu olursa, ihale organize edici olarak başka devlet organı ve devlet kurumu belirlenebilir.

İlgili idari taksimat yöneticisi, yerel bütçe programlarının idarecileri için onların arasından ortak ihaleyi organize ediciyi belirleme hakkı vardır.

Yerel bütçe programlarının idarecisi, ilgili idari taksimat idarecisinin aynı ihaleyi organize edeni belirlemesi dışında, ilgili bütçelerin derecesine göre, kendine bağlı devlet kurumları için ihaleyi organize edici olarak hareket etme hakkı vardır ve onların arasından ortak ihale organize edici belirleyebilir.

Devlet işletmeleri ve hisse senetlerinin kontrol paketi Devlete ait Anonim Şirketler kendi tüzel kişileri için ortak ihale organize eden olarak hareket etme hakkı vardır ve bunların arasından ortak ihale organize edici belirleme hakkı vardır.

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankasının Devlet işletme ve kendisi katılımcı olan anonim şirketler için ihale organize edici olarak hareket etme hakkı vardır.

 

4. Devlet Organları ile ilgili devlet kurumları dışında, birkaç sipariş veren aynı malları, iş ve hizmet türünü satınalma konusunda ortak ihale düzenleyebilir. Bu konuda ortak ihale organize ediciyi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirler.

 

 

 

Madde 11. İhale Düzenlenmesi Hakkında Bildiri (İlân)

 

1.      İhale düzenlenmesi hakkında bildiride (ilanda) şu bilgiler olur:

1)      İhaleyi organize edicinin ismi ve adresi;

2)      Tahmin edilen devletin satınalmasının miktarı, ismi ve malların ulaşımı, işlerin yapılması ve hizmet verme yeri;

3)      Malların ulaşımı, iş yapma ve hizmet vermede istenilen  süreler;

4)      İhale evrakını teslim alma yeri ve onun şekilleri;

5)      İhale sunumları teslim edilen yer ve son tarihi ve ihale sunumu konulan zarfın açılacağı yer ve tarihi;

6)      İhale organize edici tespit eden başkaca gerekli bilgiler olmalıdır.

2.      Açık ihalenin düzenlenmesi hakkında ilan bu ihaleye katılma dilekçeleri verilen son tarihten sonra en geç bir ay içerisinde süreli yayında yayımlanmalıdır, devlet işletme  ve hisse senetlerinin kontrol paketi devlete ait anonim şirketlerinin ve onların tüzel kişilerinin bunu ihaleye katılma dilekçelerini teslim etme tarihi sona erinceye kadar yirmi gün öncesine ilan etme hakkı vardır. 

 

Madde 12. İhale Evraklarının İçeriği

 

1.      İhaleyi organize edici bütün muhtemel üstleniciye şu bilgileri vermelidir:

1)      Muhtemel üstlenici kendinden istenilen ihtisas taleplerini ispatlamak için teslim edilmesi gereken evraklardan istenilen talepler;

2)      Teknik özellikleri, plan, proje ve şemalarla birlikte, satın alınacak mallar, iş ve hizmet türleri nitelendirilen yazılar ve onlardan talep edilen teknik ve kalite niteliklerinin açıklamaları;

3)      Satın alınacak malların sayısı, yapılacak işlerin ve hizmetlerin ölçüleri;

4)      Malların ulaştırılacak, işlerin yapılacak ve hizmetin verileceği yeri;

5)      Malların ulaştırılma, işlerin yapılma ve hizmetin verilmesi için istenilen süre;

6)      Ödeme türü ve devletin satınalma antlaşmasının örneği;

7)      Kazanan ihale sunumunu belirleme fiyatından başka, bütün ölçülerin açıklanması ve bu ölçülerin kıyaslanmalı önemi, ihale sunumunu değerlendirme ve karşılaştırma yöntemlerinin açıklanması;

8)      Eğer malların, iş ve hizmetin karşılaştırmalı nitelikleri ihaleye katılırsa ihale sunuşlarına kıyaslamalı şekilde değerlendirme ve kıyaslama yönteminin talimatları ve nitelikleri, antlaşma şartları veya ihale evrakında belirtilen başkaca talepler;

9)      Malların, iş ve hizmetin kendi değerinin dışında, fiyatın başkaca öğeleri (nakli, sigorta, gümrük vergi, vergi ve ödemelerle ilgili giderleri) içermeli olup olmadığını talimatlarla birlikte, sunumun fiyatını hesaplama yöntemleri;

10)  İhale sunuşlarının fiyatı gösterilmeli olan dövizi veya dövizleri ve ihale sunuşlarının fiyatını kıyaslama ve değerlendirme amaçla ortak döviz  için kullanılan fiyatı;

11)  Kazakistan Cumhuriyetinin devlet lisanı hakkında Kanununa uygun olarak ihale sunumlarını, devletin satınalma hakkında antlaşma yapma ve teslim etme evraklarında kullanılan lisandan istenilen talepler;

12)  İhale sunumlarını verme talepleri, içeriği ve düzenlenme şekli;

13)   Muhtemel üstlenicinin ihale sunumunun belirlenen son tarihi geçmeden önce kendi ihale sunumunu değiştirme veya geri alma hakkında açıklamalar;

14)  İhale sunumunun verilme yöntemi, yeri ve son süresi (iş gününde yerel vakte göre on beş saatten geç olmadan) ve onların kullanma süresi;

15)  Muhtemel üstlenicinin ihale sunumunun bir kısmını sunma hakkı ile ilgili talimat, orada ihale sunumu olan zarfları açma sırasında satın alınacak malların, iş ve hizmet türünün fiyatı gösterilir;

16)  İhale evrakının içeriğine göre muhtemel üstlenicilerin onların yardımı ile açıklama istenilebilen yöntemleri ve ihaleyi organize edicinin o anda muhtemel üstlenicilerle açık şekilde yapılacak olan ve tutanak tutulan görüşme yapma isteği hakkında bildirisi;

17)  İhale sunumu konulan zarfların açılacak yeri, tarihi ve saati (ihale sunumları teslim etmenin süresi dolduktan sonra iki saatten geç olmadan) ;

18)  İhale sunumları konulan zarfı açma ve ihale sunumlarını gözden geçirme için kullanılan işlemler;

19)  İhalenin yapılma sırasında ihale organize edicinin vekil olması ve ona vekaleten tayin eden kişiler hakkında bilgiler;

20)  Devlet satınalması hakkında antlaşmaya göre, taahhütlerin yapılmasını sağlamak için istenilen talepleri ve onun şekli, sınırları, ve yöntemleri;

21)  Yerli mal üreticisi, muhtemel üstleniciye ayrıcalık tanıma talepleri ve tertibi gösterilen ihale evrakını teslim etmek zorundadır.  

2.      Aynı malları, iş ve hizmeti satınalma konusunda ihale yapma sırasında ihale organize eden ihale evrakında malı, iş ve hizmeti onları ulaştırma (yapma ve gösterme) yerine göre bölüklere ayırmak zorundadır. Aynı malların, iş ve hizmetin birkaç türünü satınalma hakkında ihale düzenlemede ihale organize edici, ihale evrakında malları, iş ve hizmeti onları aynı cinsi boyunca ulaştırma (yapma ve hizmet verme) yerine göre bölüklere bölmek zorundadır. Bu konuda ihaleyi kazanan kişi malları, iş ve hizmetin türüne göre ayrı, ayrı açıklanır.

3.      İnşaat süresi altı aydan fazla inşaata müteahhit işlerine devlet satınalması düzenlendiğinde, ihale organize edici ihale evrakında satınalmak için beklenilen en yüksek fiyatı gösterme hakkı vardır.

4.      İhale organize eden ihale evrakını teslim ettiği için ihale evrakının kopyasına gerçek harcanan gideri aşmaya, kapalı ihale düzenlendiğinde  onu göndermek için Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümetinin belirlenen tertip ve taleplere göre ücret alma hakkı vardır. Eğer ihaleyi organize eden devlet kurumu ise, bu ücret ilgili bütçe hesabından ödenir.

5.      Muhtemel üstlenici ihale evraklarını açıklama hakkında istekte bulunarak müracaat etme hakkı vardır, fakat bu ihale sunumunu teslim etme tarihinin son gününe kadar 10 takvim gününden geç kalmamalıdır. İhaleyi organize edici isteği kayıt olduktan sonra üç gün süre içerisinde ona cevap verilmeye ve isteğin kimden geldiği açıklanmadan, ihale organize eden ihale evrakını teslim eden bütün üstleniciye bu tür açıklamayı bildirmek zorundadır.

6.      İhale organize eden ihale sunumunu teslim etmenin son süresi geçinceye kadar 7 takvim gününden geç olmadan kendi inisiyatifi ile veya muhtemel üstlenicinin sorusuna verilen cevapları tutanak olarak tutarak,  ihale evrakına değişiklikler yapma hakkı vardır.

Yapılan değişikliklerin yürürlülük süresi olur ve ihaleyi organize edici ihale evrakını veren bütün üstlenicilere onlar hakkında hemen bildirir. Bu konuda ihale organize edici muhtemel üstlenicilerin bu değişiklikleri ihale sunumlarında hesaba katması için ihale sunumları teslim etmenin son tarihini en az on güne uzatır.

7.      İhaleyi organize edici ihale evraklarını açıklamak için ihale evrakında gösterilen belli bir yerde, belli vakitte muhtemel üstlenicilerle görüşme yapma hakkı vardır. Bu konuda ihale organize edici bu görüşme sırasında teslim edilen ihale evrakına açıklama hakkında soru sorma kaynakları belirtilmeyen soruları ve bu sorulara verilen cevapları içeren tutanak tutar. Bu tutanak ihale komisyonuna ve ihale organize edici ihale evrakını teslim eden bütün muhtemel üstleniciye hemen gönderir. 

8.      İhale evrakı temsilci organ onaylayan örnek esasında yapılır. İhale evrakını ihaleyi organize edici onaylar.

 

Madde 13. İhale Sunumlarının Kullanılma, Teslim Edilme, Değiştirilme ve Geri Alınma Süreleri

 

1.      İhaleye katılmak için dilekçe veren üstlenici ihale sunumlarını hazırlama ve verme, kendinin bu Kanunun 12.maddesinin 7.paragrafına uygun ihaleyi organize edici düzenleyecek görüşmeye katılması ile ilgili bütün giderleri karşılar. İhaleyi organize edici, sipariş verici ve ihale komisyonu ihale sonuçlarına bakmaksızın bu giderlerin ödenmesini üstlenmez.

2.      İhale sunumları ihale evraklarına uygun olarak orada belirtilen süre içerisinde geçerli olur.

3.      İhaleyi organize edici ihale sunumlarının kullanılma süresi geçinceye kadar takvimi on gün geçmeden muhtemel üstlenici kendi veren ihale sunumunu geri alma hakkını kaybetmeden bu tür isteği kabul etmeme hakkı vardır ve onun ihale sunumunun süresi uzatılmayan kullanma süresi bittikten sonra tamamlanır.

4.      Muhtemel üstlenici kendisi veren ihale sunumunu geri alma hakkını kaybetmeden, ihale sunumunu teslim etmenin son süresi geçmeden kendi ihale sunumunu değiştirme veya geri alma hakkı vardır. Bu tür değişiklik veya geri alma hakkında bilgi, eğer ihaleyi organize edici ihale sunumlarını teslim etmenin son tarihine kadar aldı ise, geçerli olur.

5.      İhale sunumunun en son süresi geçtikten sonra verilen ihale sunumu açılmaz ve muhtemel üstleniciye geri verilir.

 

Madde 16. İhale Sunumunun Sağlanması

 

1.      İhaleye katılmaya dilekçe veren muhtemel üstlenici, bu maddenin 2.paragrafında belirtilen durumlar haricinde, ihale evrakında belirtilen, ihale sunumlarını teslim etmenin son süresi geçinceye kadar kendi ihale sunumunu geri almayacağına veya değiştirmeyeceğine garanti verecek şekilde, yöntem ve şartlarda bildirilen bütün meblağın yüzde üçü miktarında ihale sunumunu sağlamak ve onun ihale sunumu kazandığı taktirde devletin satınalma antlaşmasını yapmak zorundadır.

2.      Muhtemel üstlenici, eğer:

1)      Onlar küçük ölçekli işletme faillerini veya mal üreten, iş ve hizmet veren, Kazakistan Cumhuriyeti sakatlarının birliği oluşturan kurumlar olursa ve onların sunan malları, iş ve hizmet türünün miktarı değeri yılına Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında belirlenen aylığın  altı kat bin katını aşmadığı durumlarda;

2)      Devlet satınalma nesnesi temel ve pratik ilimler araştırmalar ve tahlil yapma ise,

3)      Onlar iki dönemli işlemleri kullanarak, ihalenin birinci dönemine katılırsa, onlar ihale sunumunun sağlanmasından muaf tutulur.

3.      İhale sunumunun sağlanması;

1)      Bankaya yatırılan para teminatı;

2)      Banka teminatı şeklinde olabilir;

4.      İhale sunumunu sağlamanın kullanılma süresi ihale sunumunun kendi kullanılma süresinden az olmamalıdır.

5.      İhale sunumunu sağlama, eğer muhtemel üstlenici:

1)      İhale sunumunu teslim etmenin son süresi dolduktan sonra ihale sunumunu geri alırsa veya değiştirirse;

2)      İhaleyi kazanmasına rağmen, devlet satınalması hakkında antlaşma yapmazsa; 

3)      İhale evrakında belirtilen şekilde, ölçüde ve taleplerde devletin satınalması hakkında antlaşma imzalandıktan sonra devletin satınalması hakkında antlaşmanın yapılmasını sağlamak belirlenmezse, ihale sunumunu ve gerekli teminat teslim eden muhtemel üstleniciye geri verilmez.

Bu konuda, devletin satınalması devletin bütçe hesabından yapıldığı durumda, ihale sunumunu sağlama meblağı ilgili bütçe gelirine veya eğer o ihaleyi organize eden ise, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası hesabına geçer.

6.      İhaleyi organize edici muhtemel üstleniciye verilen sunumu sağlama teminatını yatırıldığı vakitten itibaren şu durumlarda:

1)      İhale sunumunun kullanılma süresi geçmiş;

2)      Devlet satınalması antlaşması yürürlülüğe giren;

3)      İhaleyi kazanan açıklanmadığı ve devletin satınalma işlemleri durdurulan ;

4)      İhale sunumları teslim etmenin son süresi geçinceye kadar ihale sunumu geri alınan;

5)      İhale evrakının taleplerine uygun olmadığı ve ihale sunumu teslim alınmadığı durumlarda beş iş günü içerisinde geri verilecektir.

 

 

Madde 15. İhale Sunumları Konulan Zarflarının Açılması

 

1.      İhale komisyonu ihale sunumları konulan zarfları ihale evrakında belirtilen süre içerisinde, belli yer ve vakitte açacaktır. İhale sunumunu teslim eden muhtemel  üstlenici veya onun temsilcisi ihale sunumları konulan zarfları açtığı vakitte katılmaya hakları vardır.

2.      İhale sunumları konulan zarfları açtığı durumda ihale komisyonu katılan kişilere ihaleye katılan muhtemel üstlenicilerin ismi ve yerini, onların sunduğu fiyatı, eğer onlar evrakla belirtilirse, ihale sunumlarını geri alma ve değiştirme, ihale evraklarının mevcut olup olmaması hakkında bilgileri ilan eder ve ihale sunumlarını açma tutanağını tutar.

İhale sunumlarını açma tutanağının ihale komisyonunun üyeleri imzalayan kopyası, açma töreninde katılımcı muhtemel üstlenicilere verilir, katılmayanlara, onlardan soru alınan tarihten itibaren iki iş günü içerisinde gönderilir.

 

Madde 16.İhale Sunumlarının Gözden Geçirme, Değerlendirme ve karşılaştırma ve İhaleyi Sonuçlandırma

 

İhale sunumlarını gözden geçirme, değerlendirme ve kıyaslama sırasında:

1)      İhale komisyonu ihale sunumlarını gözden geçirme, değerlendirme ve kıyaslamayı kolaylık sağlamak için muhtemel üstlenicilerden onların ihale sunumları ile ilgili açıklamalarda bulunmalarını isteme hakkı vardır;

2)      İhale evrakının taleplerine uygun olmayan ihale sunumlarını bu taleplere uygun olmasını sağlamak için sorular, teklifler veya ruhsatlar verilemez.

2.İhale komisyonu ihale sunumunu, eğer orada ihale sunumunun aslını değiştirmeden düzeltilebilecek  gramer veya harf hataları varsa, ihale evraklarının taleplerine uygun olan sunum olarak kabul eder.

3.       İhale komisyonu, eğer:

1)      Bu ihale sunumunu teslim eden muhtemel üstlenici ihtisas taleplerine uygun olmazsa:

2)      Muhtemel üstlenici bu Kanunun 14.maddesinin 2.paragrafında belirtilen şekilde, ölçü ve taleplerde ihale sunumunu sağlama teminatını vermezse;

3)      Bu ihale sunumu, bu maddenin 2.paragrafında belirtilen durumlar haricinde, ihale evrakları taleplerine uygun olmazsa;

4)      İhaleye katılmak için gönderilen muhtemel üstlenicilerin ihale sunumlarının fiyatı bu malları, iş hizmeti satınalmak için ayrılan meblağdan fazla olursa, ihale sunumu kabul edilemez.

4.      Eğer ihaleye katılmak için ihtisas taleplerini karşılayan ikiden az muhtemel üstlenici ihale sunumunu verdi ise, ihale komisyonu ihalenin düzenlenmedi kabul eder.

Eğer teslim edilen bütün ihale sunumları ihale evraklarına uygun olmamasından dolayı kabul etmediği durumda da ihale düzenlenmemiş olur.

5.      Eğer ihale bütünü ile veya bazı bölümleri (lot) düzenlenmedi kabul edilirse, sipariş eden ihaleyi organize edene:

1)      İhale evrakının içeriğini değiştirme veya yeniden  ihale düzenleme;

2)      İki kademeli işlemi kullanarak ihale düzenlemeyi teklif etme hakkı vardır.

6.      İhale komisyonu ihaleye katılmak için kabul edilen ihale sunumlarını değerlendirip, onları karşılaştırır ve en düşük fiyat esasında veya şu ölçüleri dikkate alarak, kazanan ihale sunumunu açıklar;

1)      İhale sunumunun fiyatı,

2)      Satın alınan malları kullanma, teknik hizmet verme ve onarmaya giden masraflar,

3)      Malın nakliyatı, işlerin veya hizmet vermenin tamamlanma süreleri,

4)      Malların fonksiyon, teknik ve kalite nitelikleri;

5)      Ödeme talepleri;

6)      Mallara, iş ve hizmete garanti verme talepleri;

7)      Oldukça yüksek ekonomik verimliliği sağlayan başkaca ölçüler (ek yatırımlar, iş sağlama, teknoloji ve yönetim, ilmi ve teknik kadro hazırlama);

8)      Bu maddenin 26.maddesine uygun olarak yerli üreticiler olan muhtemel üstlenicileri destekleme;

9)      Muhtemel üstlenicinin ihtisas bilgileri.

7.      Devlet satınalmasının nesnesi danışma hizmeti olduğu durumlarda;

1)      İhale sunumunun fiyatı;

2)      Danışma hizmetinin kalite nitelikleri;

3)      Muhtemel üstlenicinin bu tür hizmet piyasasındaki iş tecrübesi;

4)      Muhtemel üstlenicinin ihtisas bilgileri, otoritesi, güvenliği, ihtisas yetkiyi ayıklama ölçüleri esas alınır.

8.      Eğer Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında farklı belirtilmedi ise, ihale komisyonu ihale sunumları konulan zarfların açıldığı tarihten itibaren takvimi on günü aşmayan süre içerisinde ihale sonucunu çıkarır.

9.      İhale sonuçlarının bu Kanunun 17.maddesine uygun toplantıya katılan ihale komisyonu üyeleri imzalayan tutanakla resmileşir.

10.  İhaleyi organize eden ihale sonuçları çıktığı günden itibaren üç iş günü içerisinde ihale sonuçları hakkında tutanağın kopyasını yetkili organa teslim eder.

İhaleyi organize edici ihale sonuçları yapıldığı günden itibaren yedi iş günü içerisinde ihale sonuçlarını, ismini, ihaleyi kazananı ve onun adresini, ihaleyi kazanan mal, iş ve hizmet türünün adı ve ayrı fiyatlarını göstererek, süreli yayında yayımlayarak bütün katılan muhtemel üstlenicilere bildirir. 

 

Madde 17. İhale Sonuçları Hakkında Tutanak

 

 1. İhale aracığıyla devletin satınalmasını gerçekleştirdiği durumda, ihale komisyonu ihale sonuçları hakkında tutanak tutmak zorundadır, orada şu bilgiler bulunmalıdır;

1)      Her lota göre ihaleyi kazananın adı ve adresi ve ihaleyi kazanma talepleri gösterilir, satın alınan malların iş ve hizmetin adı kısaca nitelendirilir;

2)      İhale sunumlarını teslim eden muhtemel üstlenicilerin adı ve adresi;

3)      İhale sunumlarını teslim eden muhtemel üstlenicilerin ihtisas bilgileri veya bu bilgilerin olmayışının nedenleri hakkında;

4)      Her bir ihale sunumunun fiyatı ve başkaca şartlarının kısaca içeriği;

5)      İhale sunumlarını değerlendirmenin içeriği ve onların kıyaslanması;

6)      İhale sunumlarını kabul etmemenin nedenleri;

7)      Eğer ihale sonucunda kazanan açıklanmazsa onun nedenleri gösterilir;

8)      İhale evrakına açıklanması hakkında sorular ve onlara verilen cevapların sonuçlandırılan içeriği ve ihale evrakına getirilen değişiklikler ve eklemelerin sonuçlandırılan içeriği;

9)      Devlet satınalması hakkında antlaşmanın imzalanması gereken süre (ihaleyi kazanan bildiriyi aldığı vakitten itibaren üç iş gününden fazla olmamalıdır.

 1. Bu maddenin 1.paragrafında belirtilen bilgi ihaleye katılma ihale sunumunu teslim eden her bir muhtemel üstlenicinin talebine göre ihale sonuçları yapıldıktan sonra teslim edilir. Eğer bu bilgi Kazakistan Cumhuriyetinin devlet gizli bilgilerinden olursa, O Kazakistan Cumhuriyetinin devlet gizliliği hakkında kanunlarla belirlenen tertiple teslim edilir.

 

 

 

 

 

3.Bölüm

Devlet Satınalmasını Başka Yöntemlerle Gerçekleştirme

 

Madde 18. Kapalı İhale

 

 1. Kapalı ihale yetkili organın muvafakati ile mallar, iş ve hizmetlerin karma ve uzmanlaşmış nitelikle olması nedenle muhtemel üstlenicilerin ihaleyi organize edene ancak önceden belli olan sınırlı sayısı durumunda  izin verilir.
 2. Kapalı ihalenin düzenlenmesi hakkında bildiri satın alınan malı, işi ve hizmet türü imkanı olan bütün ihtimal üstlenicilere bu ihaleye katılmaya sunumlar teslim etme tamamlanan güne kadar bir ay süreden geç kalmadan gönderilmelidir.

Bildiri gönderilen muhtemel üstlenicilerin listesini sipariş verenin yöneticisi  onaylar.

 1. kapalı ihale yöntemi ile devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında, eğer bu  maddede farklı belirtilmedi ise, bu Kanunun 2.bölümünde belirtilen normlar kullanılır.

 

Madde 19. İki Kademeli İşlemler Kullanılan İhale

 

 1. İki kademeli işlemler kullanılan ihale:

1)      Malların, iş ve hizmetin ayrıntılı özelliklerini tamamı ile nitelendirme, onların teknik ve başkaca özelliklerini açıklama zor olduğu ve muhtemel üstlenicilerin tekliflerini sorma veya ortay çıkan meselelere göre onlarla görüşme yapılması gereken durumlarda;

2)      İlmi araştırmalar, deneme, tahlil yapılması gereken durumlarda;

3)      Bir kademeli açık ihale veya kapalı ihale, ihaleyi kazananı açıklanamadığı durumlarda yapılır.

 1. İki kademeli işleme kullanılan ihale şunlardan oluşur:

1)      satın alınacak malların, iş ve hizmetin teknik durumunu, kalitesini veya başkaca niteliklerine, onları verme (yapma ve hizmet verme) antlaşma talepleri ile ilgili teklifleri muhtemel üstleniciden ihale evrakı esasında isteme; muhtemel üstleniciler ihale evrakına uygun olarak fiyatını göstermeden teslim eden ilk önceki ihale sunumlarına bakma; muhtemel üstlenicilerin ihtisas bilgilerine bakma; gerektirdiğinde malların, iş ve hizmetin  teknik durumu ve kalite ve başkaca niteliklerine, onları teslim etme, yapma ve hizmet vermenin antlaşma talepleri ile ilgili meseleleri ihtisas taleplerine uygun olan muhtemel üstlenicilerle tartışma;

2)      Muhtemel üstleniciler teslim eden maların, iş ve hizmetin teknik durum, kalitesi veya başkaca nitelikleri esasında ihale evrakına ihaleyi organize edenin  değişiklikler getirmesi; ihalenin ilk döneminden geçen muhtemel üstlenicilerin ihale sunumlarını teslim etmesi; onların fiyatı ve fiyat tekliflerini ve değerlendirme ölçülerini kıyaslama, ihaleyi sonuçlandırma kademelerin  bileşimidir.

 1. İki kademeli işleme kullanılan ihale aracığıyla devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında esas ihale evrakında bu Kanunun 12.maddesinin 1.paragrafının 2),7),9)satırlarında belirtilen bilgiler olmayabilir.
 2. Muhtemel üstlenici ihale sunumunu sağlama teminatını geri alma hakkını kaybetmeden, esas ihale sunumunu teslim etmeme hakkı vardır.
 3. İhale komisyonu esas sunumlar konulan zarflar açılan günden itibaren takvimi on günden fazla olmayan sürede iki kademeli işlemler kullanılan ihale sonuçlarını yapar.
 4. İki kademeli işlemler kullanılan açık ihale yöntemi ile devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında, eğer bu maddede farklı belirlenmezse, bu Kanunun 18 maddesinde belirtilen normlar kullanılır.

 

Madde 20. Üstleniciyi Fiyat Tekliflerin İsteme Yöntemini Kullanarak Seçme

 

1.      Üstleniciyi fiyat tekliflerini isteme yöntemini kullanarak seçme, sipariş veren için ayrıntılı özelliklerinin büyük önemi olmayan  elde bulunan  mallar, iş ve hizmet türü için yapılır, bu konuda fiyat esas talep olur.

2.      Üstlenicinin fiyat tekliflerini isteme yöntemini kullanarak seçme her hangi bir aynı malları, iş ve hizmet türünü devletin satınalmasının yıllık ölçüsünün fiyatı bakımından Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında ilgili maliye yıllık için belirlenen aylık hesaplama bildirisinin ancak iki bin kat durumunda kullanılır.

3.      Üstleniciyi fiyat teklifleri ile seçme yöntemini kullanma amacıyla  maliye yılı içerisinde malların, iş ve hizmetin ortak türlerini satınalmanın yıllık miktarını bu maddenin 2.paragrafında belirlenenden az olan parçalara ayırmak yasaktır.

4.      Üstlenici en az iki muhtemel üstleniciden satın alınan mallara, iş ve hizmete yazılı şekilde fiyat tekliflerini ister ve belirlenen süre içerisinde gelen fiyat tekliflerine bakacak. Sipariş edici en düşük fiyat teklif eden muhtemel üstleniciden malları, iş ve hizmeti satın alacaktır.

 

Madde 21. Bir Kaynaktan Devletin Satınalması

 

Bir kaynaktan satınalma ihalesiz satınalma demektir ve:

1)      satın alınan mallar, iş ve hizmet tabii tekelin faili olan ancak muhtemel üstlenicide mevcut olan  veya her hangi bir gerçek muhtemel üstlenici olmadığı durumda bu mallar, iş ve hizmete alakalı ayrıca hakları olan;

2)      Tabii afetler(deprem, sel,ve başka) , tabii yangın, hastalık, ziraat ürünleri ve ormanları hastalıkların zarar vermesi sonuçları ortaya çıkan olağanüstü durumlar ve sanayi, araçlar kazası ve başkaca kazalar, yangınlar, zararlı gaz, radyoaktif ve biyolojik zehirlenme,  evler ve binaların yıkılması, yaşama enerji ve iletişim tellerinin ve temizleme kanallarındaki kazalar neticesinde ortaya çıkan olağanüstü durumlardan dolayı Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında belirlenen tertiple o mallara, iş ve hizmet türüne ihale düzenleyecek imkanı ortadan kaldıran acil durumlar oluştuğunda;

3)      Her hangi bir üstleniciden mallar, teçhizat, teknoloji ve hizmet satın alınan sipariş verende aynı sipariş verende aynı cins,standart veya elde bulunan mallarla, teçhizat, teknoloji veya hizmeti sağlama amaçla adı geçen sipariş verenden başkaca satınalmayı gerçekleştirme gerekliliği ortaya çıkan;

4)      İhale düzenlenmedi diye kabul edilen  ve sipariş veren kullanan, bu kanunun 16.maddesinin 5.paragrafında belirtilen şartlar devletin satınalması hakkında antlaşma yapılmadığı durumda kullanılır.;

5)      Satın alındığında strateji önemi büyük mallar,iş ve hizmet veren bu Maddenin 3,4 paragraflarına uygun Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirler.

 1. Eğer aynı malları, iş ve hizmeti satınalmanın yıllık miktarı fiyat değerinde Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında ilgili maliye yılına belirlenen aylık hesabın iki bin katını aşarsa, tabii tekelin failinden mallar,iş ve hizmet satınalma dışında, bu madenin 1.paragrafının 1),3), ve 4) belirtilen durumlarda devlet satınalmayı sipariş eden yetkili organla anlaşarak gerçekleştirir. Maliye yılı içerisinde aynı malları, iş ve hizmeti satınalmanın yıllık miktarını onların hiç olmazsa birinin miktarı aylık hesabın iki bin kat miktarından az olacak şekilde parçalara ayırmak yasaktır.
 2.  Aynı kaynaktan devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında muhtemel üstlenici bu maddenin 8.maddesinde   belirtilen ihtisas taleplerine uygun olmalıdır.

5.      Aynı kaynaktan devlet satınalmasını gerçekleştirme sırasında ihale komisyonu satınalma hakkında tutanak tutmak zorundadır, orada şu bilgiler:

1)      Aynı kaynaktan devlet satınalma yöntemini kullanmanın esasları;

2)      Aynı kaynaktan satın alınan malların, iş ve hizmetin kısaca niteliği;

3)      Devletin satınalması hakkında antlaşma yapılan üstlenicinin adı, ve adresi ve bu antlaşmanın fiyatı olmalıdır.

 

Madde 22. Açık Mal Borsası Aracığıyla Devlet Satınalması

 

Devlet satınalma sürecinde sadece açık mal borsaları aracığıyla satılması gereken mal borsalarının listesine giren mallar satın alındığı durumda, devlet satınalması Kazakistan Cumhuriyetinin mal borsası hakkında kanununa uygun olarak yapılır.

 

Madde 23. Devlet Satınalması Hakkında Antlaşma Yapma

 

1.      Sipariş veren ihale kazanan, muhtemel üstleniciye bildirerek, Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarına uygun yapılan devletin satınalma antlaşmasının projesini imzalar ve onlara gönderir.

2.      İhaleyi kazanan onun ihale sunumunun kazandığını tanıma bildirisini ve devlet satınalma hakkında antlaşmanın projesini aldığı andan itibaren üç iş günü içerisinde bu antlaşmayı imzalamaya veya sipariş verenle itirazları hakkında veya antlaşmayı imzalamadan vaaz geçecekleri hakkında yazılı şekilde bildirmek zorundadır.

3.      Eğer ihaleyi kazanan, muhtemel üstlenici bu maddenin 2.paragrafında belirlenen sürede devlet satınalması hakkında antlaşmayı imzalamazsa, sipariş eden teklifi sipariş veren için ihale sonuçları hakkında tutanağa uygun olarak ihaleyi kazananın teklifinden sonraki en uygun teklif sayılan ihaleye katılan başkaları ile antlaşma yapma hakkı vardır.

4.      Devletin satınalması hakkında antlaşmanın projesine ve devletin satınalma hakkında imzalanan antlaşmaya üstlenici için esas olan teklifin içeriğini değiştirmesi mümkün her hangi bir değişiklik ve yeni talepler koymak yasaktır.

5.      Sipariş veren üstleniciden devletin satınalması hakkında antlaşmasının yapılmasını sağlamayı talep etme hakkı var ve  üstlenici bu sağlamayı ancak ihale evrakında belirtildiği durumda Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirleyen miktarda  ve düzenle dahil etmek zorundadır.

6.      Devletin satın lama hakkında antlaşmasında tarafların onu yerine getirmediği veya yeteri kadar yapmadığı için para cezası belirlenmelidir.

 

 

4.      Bölüm

Özel Hükümler

 

Madde 24. Savunma, Hukuki Tertip ve Milli Güvenlik İhtiyaçlarını sağlamak İçin Devlet Satınalmasının Ayrıca Talepleri

 

Devleti satınalma süreci için gizlilik rejimini korumanın ve Kazakistan Cumhuriyetinin milli güvenliği ve savunma kabiliyetinin garantisini sağlayan ayrıca tertip belirleme, talep edilen durumlar dışında savunma, hukuki tertip ve milli güvenlik ihtiyaçlarını sağlamak için, devletin satınalması bu Kanuna uygun olarak yapılır.  Bu tür atın almayı düzenlemenin ayrıca tertibini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirler.

 

Madde 25. Özel Kişiler İçin Devlet Kefil Olan Hizmetleri satınalmanın Ayrıca Talepleri

Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin mevzuatlarında devlet garanti veren hizmet vereni seçme hakkı doğrudan özel kişiye verildiği durumda. Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirleyen tertiple belirlenen fiyata (tarife) göre, özel kişinin seçtiği üstleniciden bu hizmetleri devletin satınalmasını sipariş veren gerçekleştirir.

 

Madde 26. Yerli  Mal Üreticileri Koruma Talepleri

 

1.      Yerli mal üretici, muhtemel üstleniciye ayrıcalık verme talebi ihale evrakında belirtilmelidir.

2.      Eğer devlet satınalmasının şekli Kazakistan Cumhuriyetinin sınırında yapılan(verilen ) hizmet ise, sipariş veren  yerli (Kazakistanlı) hammadde ve malzemeleri, yerli (Kazakistanlı) emek ve işletme kaynaklarını kullanarak, iş yapmayı (hizmet verme) talep etme hakkı vardır. Bu tür talep ihale evrakında belirtilmelidir.

 

Madde 27. Devletin Satınalmasını Gerçekleştirme Sırasında Küçük İşletme Failleri ve Sakatların Toplum Birlikleri Kurumlarını Desteleme

 

1.      Devlet satınalmasına yönelik ihaleyi organize etme sırasında ihaleyi organize eden malların, iş ve hizmetin bazı türlerini küçük işletme faillerinden veya mal üreten, iş yaparak, hizmet eden, Kazakistan Cumhuriyeti sakatlarının toplum birlikleri oluşturan kurumlardan satınalmayı gerçekleştirmek zorundadır.

Bu konuda sakatların toplum birliği kurumlarındaki sakatlar sayısı personelin genel sayısının yüzde elli birinden az olmamalıdır.

2.      Küçük işletme faillerinden ve sakatların toplum birliğinden satın alınan malların, iş ve hizmet türünü ve ölçülerini (yüzde olarak) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti her yıl belirler.

3.      Küçük işletme faillerinden  ve Kazakistan Cumhuriyeti sakatlar toplum birliği kurumlarından ihale sunumu alınmadığı durumda, ihaleyi organize eden  satınalmayı Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarında belirtilen tertiple genelleme esasında yapma hakkı vardır.

 

5.Bölüm

Sonuç  Hükümleri

 

Madde 28. Devlet Satınalması Hakkında Antlaşmaların Yapılmasına Kontrol

 

Devletin satınalması hakkında antlaşmaların yapılmasının kontrolünü Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarına uygun sipariş veren gerçekleştirir.

 

Madde 29. İhaleyi Organize Edenin, Sipariş Edenin Ve İhale Komisyonunun Faaliyetleri  ve Kararlarına Şikayet Etme

 

1.      Devletin satınalma sürecini yapma sırasında Kazakistan Cumhuriyetinin devlet satınalması hakkında kanunları ihmal olan durumda, muhtemel üstlenici devletin satınalması sürecinin gerçekleşme sırasında ihaleyi organize edici, sipariş veren  veya ihale komisyonunun faaliyeti ve kararlarına Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında belirlenen tertiple şikayet etme hakkı vardır. Bu konuda devletin satınalmasını gerçekleştirme yöntemini seçme şikayet nesnesi olamaz.

2.      Kazakistan Cumhuriyetinin satınalma hakkında kanunları ihmal olunduğunda, yetkili organ ihaleyi organize edenin, sipariş verenin veya ihale komisyonunun devlet satınalması hakkında antlaşma yapmaya kadar alınan kararlarını geçersiz bulmaya ve devletin satınalma sürecini durdurma hakkı vardır.

Bu konuda, eğer devletin satınalması hakkında antlaşma yapılıp, yürürlülüğe geçerse, yetkili kurum bu sözleşmeyi geçersiz bulma hakkında talep ederek, dava açmak zorundadır.

 

 

 

Madde 30. Davaların Çözülmesi

 

Devletin satınalma sürecinde ortaya çıkan bütün davalar Kazakistan Cumhuriyetinin kanunları esasında çözülür.

 

Madde 31. Kazakistan Cumhuriyetinin Devlet Satınalması Hakkında Kanunlarının İhmali İçin Sorumluluk

 

Kazakistan Cumhuriyetinin devletin satınalma hakkında kanunlarının ihmali için suçlu kişiler, Kazakistan Cumhuriyetinin kanunları esasında sorumlu olur.

 

Madde 32. Bu Kanunu Yürürlülüğe Geçirme Tertibi

 

1.      Bu Kanun resmi şekilde yayımlanan tarihten itibaren yürürlülüğe geçecek.

2.      “Devletin Satınalması Hakkında” 16. Haziran 1997 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanununun (Kazakistan Respublikası Parlamentinin Jarşısı, 1997 j.,N 17-18, 216 evrak; 1998j., N 23, 415 evrak; 1999 j., N23, 932 evrak.) yürürlülükten kaldırılsın.

 

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

 

N.Nazarbaev

 

Astana,  16 Mayıs 2002.

N 21-II KRZ

(*) Bu kanun KATİAD mütercimleri tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup, redaksiyonu Almatı Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği tarafından yapılmıştır. Redaksiyon sırasında cümle yapıları ve yerel deyimler değiştirilmemiştir. Bilgi mahiyetinde olan bu çevirinin Kazakça ve Rusça asılları geçerlidir.

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 868 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 581 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 327 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 9 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=