Kazakistan'da Yabancı İşçi Nasıl Çalıştırılır?

Kazakistan Cumhuriyeti tarafından 1 Mart 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Yabancı İşgücü Kotası'nın Türkçe tercümesidir.

 

 

 

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 19.Haziran 2001 Tarihli N836 Kararı Değişiklikleri  Hakkında

 

 

“Kazakistan Cumhuriyeti 23.Ocak 2001 tarihli Kanununun gerçekleştirilmesi için alınacak  tedbirler”

 

 

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin 19.Haziran N836 kararına aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılsın:

1)     1maddenin1) işaretli fıkrasına “kota belirleme ve iş verenlere izin verilme kuralları” diyen tabirler “kota belirleme kuralları, iş verenlere izin verilme koşulları ve usulleri” tabirleri ile değiştirilsin;

2)     adı geçen Kararda belirtilen Kazakistan Cumhuriyeti yabancı istihdamına kota belirleme kuralları, iş verenlere izin verilme koşulları ve usulleri bu Kararda belirtilen  değişikliklere göre yeniden düzeltilsin. 

2. Bu karar 1.Mart 2004 tarihinden itibaren ilan edilsin ve yürürlülüğe geçsin.  

Kazakistan Cumhuriyetinin Başbakanı D.Ahmetov.

 

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin 17.Mart 2004 N322 Kararına Ek Olarak

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin 19. Haziran 2001tarihli N 836 kararı ile onaylanmıştır.

 

Kazakistan Cumhuriyetinde yabancı istihdamı için kota belirleme kuralları, işverenlere izin verilme koşulları ve usulleri

 

1-Bölüm.    Genel Kurallar

1.Bu Kural (bundan sonra Kurallar) 23. Ocak. 2001 tarihli  “Kazakistan Cumhuriyeti İstihdam Kanununa göre hazırlandı ve Kazakistan Cumhuriyetinde yabancı istihdamı için kota belirleme ve kota ayırma  usullerini, işverenlere izin verilmesi koşulları ve usullerini belirler.

2.Bu Kuralda kullanılacak kavramlar:

1)Yabancı iş gücü –ülke içerisinde çalışmak için işveren tarafından kiralanacak olan yabancı uyruklu vatandaşlar veya vatandaşlığı olmayan kişiler;

2)yabancı istihdamı için kota (bundan sonra kota)- Her yıl Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirleyen ülkenin ekonomi aktiv halkının sayısına düşen  yabancı iş gücü payı .

3)     İş veren, çalışan kişinin iş  ilişkisinde bulunduğu tüzel veya özel kişi;

4)     Yabancı istihdamı izni (bundan sonra izin), merkezi icra organınca  ayrılan kota sınırında Kazakistan Cumhuriyetine çalıştırmak üzere getirilen  yabancı istihdamı sayısını belirleyen yetkili organın iş verene verdiği evrak;

5)     Merkezi icra organı, halkın istihdamı ile ilgili  devlet politikasının gerçekleştirilmesini organize eden devlet organı;

6)     yetkili organ, iller, Astana ve Almatı şehirlerinin yerel icra organları.

3.Bu Kurallar aşağıda sıralanan kişiler için geçersizdir.

1)Yabancı tüzel kişilerin, onların şubelerinin veya vekaletlerinin birinci yöneticileri;

2) iş seferi takvimi yıl içerisinde 45 takvimi  günü aşmayanlar;

3) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile 50milyondan fazla ABD doları miktarında yatırım yapma antlaşması yapan kurumların birinci yöneticileri ve Kazakistan Cumhuriyetinde üstünlük tanılan işlere yatırım yapan ve bu yatırımla ilgili   yetkili organla antlaşma yapan tüzel kişilerin birinci  yöneticileri;

4)Banka, sigorta(yeniden sigortalama) kurumlarının birinci yöneticileri;

5) hisselerinin en az 50% devlete ait Kazakistan Cumhuriyeti anonim şirketleri birinci yöneticileri;

6)diplomat yetkilileri, uluslararası kurumların ve Kazakistan Cumhuriyetinde akredite edilen konsoloslukların görevlileri;

7)     yardım ve destek faaliyetinde bulunanlar;

8)     Kazakistan Cumhuriyetinde akredite edilen yabancı medya görevlileri;

9)     Yabancı kurumlara ait deniz suları gemileri, hava, demir yol, ve otomobil taşıtları ekipleri ve üyeleri;

10)Oyuncular ve sporcular;

11)Özel işletmeciler;

12)Kazakistan Cumhuriyetinde devamlı yaşayanlar;

13)Göçmen statüsünü alanlar veya Kazakistan Cumhuriyetinden siyasi sığınak alan yabancı uyruklu vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayanlar.

 

 

2-Bölüm.    Kota belirleme usulleri

4.Yetkili organlar, merkezi icra organının belirlediği şekilde her yıl 1.Ekim tarihine kadar işverenlerin  personel taleplerini merkezi icra organına iş verenin gelecek yıl için teyit ettiği  yabancı istihdamını, sunar.

5. İlgili merkezi icra organları yabancı istihdamı için kota belirleme ile ilgili tekliflerini merkezi icra organlarına sunabilir.

6. Merkezi icra organı, yetkili organlar ve ilgili merkezi icra organları teklifleri esasında her yıl 1. Aralık tarihine kadar gelecek yıl için kota belirleme ile ilgili  kararname projesini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine sunar.

 

3-Bölüm.    Kotanın ayrılması

7. Merkezi icra organı, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti kota bölünmesi hakkında karar aldıktan sonra, on beş gün içerisinde iller, Astana ve Almatı şehirlerinin arasında, iş piyasası durumu, sanayi geliştirme ve yatırım projeleri, özellikle yabancı sermaye  ileri yabancı teknolojisini kullanarak gerçekleştirme amaçla ve ilgili il, Astana ve Almatı şehirleri  ekonomisinin iş gücü ihtiyacını dikkate alarak, ülkenin ekonomik aktif oranına böler.

8. Merkezi icra organı belirlenen kotayı illerin, Astana ve Almatı şehirlerinin arasında Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirleyen kota sınırında  yeniden tevzi edebilir.

 

4-Bölüm.    İzin verilme koşulları

9. Yetkili organ izni, iş yeri mevcut olduğunda ve iş gücü talebini iş piyasası karşılayamadığında yetkili organınca ayrılan kota sınırında,  verilir.

10. Yetkili organ izin verirken ülke iş piyasasındaki  tekliflere göre yabancı istihdamını sınırlayabilir.

Ülkenin iş piyasasını araştırma:

1)     Yabancı banka, sigorta kurumları alt bölümlerinin yöneticileri;

2)     Göçmen çalışanların iş göçmenliği ve onların sosyal sigortalanması konusundaki  iş birliği anlaşmalarına göre mevsimlik ziraat  işlerinde çalışanlar yabancı istihdamına dahil olunmaz.

12. Yabancı istihdamı izin  derecesi aşağıda belirtilen   personellere göre verilir:

1)     Birinci derece, kurumun yönetici ekibi;

2)     İkinci derece, belirli usullere göre onaylanan yüksek ve orta dereceli eğitimli uzmanlar;

3)     Üçüncü derece, uzmanlaşmış işçiler,

4)     Dördüncü derece, göçmen çalışanların iş göçmenliği ve onların sosyal sigortası konulu anlaşmalara göre mevsimlik ziraat işlerinde çalışacak işçiler.

13. yetkili organ, izin verme sırasında iş verenle anlaşmaya göre onlardan aşağıda belirtilen şartların  her hangi birini talep edebilir:

1)     Kazakistanlı çalışanları hazırlama, yeniden hazırlama ve onları geliştirme;

2)     Daha sonra yabancı istihdamının yerine geçebilmek için Kazakistan vatandaşlarını hazırlama, yeniden hazırlama, uzmanlaştırma;

3)     Elde bulunan iş yerini koruma;

4)     Kazakistanli vatandaşlar için ek iş yerlerini oluşturma.

 

5-Bölüm.    İzin verilme usulleri

14. İş veren izin almak için yetkili organa aşağıda sıralanan evrakları sunar.

1)     Aranan bazı branşlar ve uzmanlıklara göre yabancı istihdamının sayısını, derecesini belirten rapor ve resmi  veya Rus dilinde dilekçe;

2)     Merkezi icra organınca onaylanan Yöneticiler, uzmanlar ve diğer personellerin uzmanlık alanları ve uzmanlıklarının derecelerine göre verilen uzmanlık belgeleri;

3)      yabancı dil bilgisi ve uluslararası standarda uygunluğu, uluslararası iş tecrübesinin olması;

4)     Dilekçe verdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yetkili organın yerel arşivinden konu ile ilgili personel ihtiyacı hakkında belge temin etme;

5)     Uzmanlık talebi belirterek, yetkili organa dilekçe verinceye kadar, en az bir ay önceden ve üç ayı aşmadan  resmi dilde veya Rusça  talep edilen personel hakkında  ilan yayınlama ve bu ilan yayınlanan  yayımların orijinali;

6)     Merkezi icra organının web-sayfası aracığıyla yapılan personel araştırması, belgeler arşivinden alınan araştırma sonucu;

7)     Daha önce verilen izinlerin şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili  bilgiler (varsa);

8)     İş verenin boş kadroda Kazakistan vatandaşlarını çalıştırmamasının  sebepleri;

9)     Yabancı istihdam sayısını delillerle teyit etme;

15.Yetkili organ:

1) İş verene sunanlan evrak, sunulan tarihten itibaren on iş gün içerisinde işleme konulup, yabancı istihdamı ile ilgili komisyon teklifine göre incelenip komisyon karar alır.

Komisyon faaliyeti ile ilgili kuralları yetkili organ, merkezi icra organı ile yapılan anlaşmaya göre hazırlar ve onaylar. Komisyona icra organı, Kazakistan Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Göçmen ve demografik ajentası ve onun alt organları üye olur:

2)Komisyon, iş veren ve merkezi icra organını karar alınan tarihten itibaren beş iş günü içerisinde alınan karar hakkında bilgilendirir.

16. İzin şekli merkezi icra organı tarafından onaylanır.

İş veren yetkili organdan izni konu hakkında yazılı talepte bulunduğu tarihi takiben bir ay içerisinde alması gerekir.

İzin, yetkili organ yabancı istihdamı listesini onayladığı andan itibaren geçerli olur.

17.Yetkili organın verdiği izin sadece ilgili il, Astana ve Almatı şehirlerinde kullanılır ve bir başkasına verilemez.

18. İş verenlerin yabancı iş gücünü birkaç ilde ve (veya) Astana ve (veya) Almatı şehirlerinde kullanması gerektiğinde, iş verenin oturduğu yerdeki yetkili organ merkezi organın izni esasında  iki veya ondan da fazla ilde ve Astana veya Almatı şehirlerinde yabancı istihdamına izin verebilir.

19. İzin aşağıda belirtilen durumlarda verilmez:

1)     Bu Kurallarda belirtilen evraklar eksik ve yanlış olursa;

2)     Daha önce verilen iznin şartları yerine getirilmedi ise;

3)     Ayrılan kotayı aşarsa.

20.İş veren yetkili organın kararını kabul etmediği durumda  bu kararın esaslılığı konusunda merkezi organa şikayette  bulunabilir.

Merkezi icra organı iş verenin talebini inceler, yetkili organdan alınan gerekli bilgileri araştırır  ve alınan sonucu ilgili yetkili organa incelenmek üzere gönderir, ve konu hakkında iş verene bilgi verir.

 

6-Bölüm.   

Yabancı istihdamı listesini onaylama usulleri

21.İş veren, izin alınmış olan yabancı çalışanlarla Kazakistan Cumhuriyetinin iş Kanununa uygun iş sözleşmesini yapar.

İş veren izin aldıktan sonra üç aydan geç olmadan yabancı istihdamı listesini oluşturur ve onları yetkili organa sunar.

23.İş veren yabancı istihdamı listesini oluşturur. Orada:soyadı, adı, baba adı, doğum günü ve yılı, vatandaşlığı, devamlı yaşadığı ülke, gidecek yeri, branşı ve eğitimi Kazakistan Cumhuriyetinde kullanılacak olan, merkezi icra organ onaylayan İşçiler işleri ve uzmanlıkları tarife belgesi, Yöneticiler, uzmanlar ve diğer personeller açıklamasına ve 01-99 “Uzmanlık sınıflandırma” Kazakistan Cumhuriyeti sınıflandırmasına göre işler ve makamlar adları belirtilir ve  beş adet olarak yapılır.

24. Yabancı istihdamı listesine ek olarak:

1)Eğitimi hakkında evrakın noter tasdikli tercümeleri;

2)Tıp raporu;

3)Personelin iş veren tarafından işiyle ilgili olarak onaylandığına ait ilgili evrakı;

4)     Yaptığı iş sözleşmesinin kopyası;

5)     İznin süresi tamamlandığında yabancı istihdamının Kazakistan Cumhuriyetinden ayrılması için gerekli evrakı  beraber teslim edilir.

25. Yetkili organ, evrakın bu Kuralda belirlenen koşullara uygunluğunu inceledikten sonra, onlar verildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde iş verenin sunduğu bu listeyi onaylar.

26. Yabancı personelle iş sözleşmesi iznin süresi bitmeden feshedildiğinde  iş veren o kademe ve uzmanlığa göre başka birisini alabilir.

27. Yetkili organ listenin onaylandığı tarihinden sonra onları beş iş günü içerisinde merkezi icra organı, Kazakistan Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Komitesi alt organlarına sunar.

28. Liste aşağıdaki durumlarda onaylanamaz:

1)      evrak bu Kuralın 22-24 maddelerinde belirtilen şartları   yerine getirmediğinde  ve istenilen şekilde sunulmadığında;

2)      Yabancı istihdamı istenilen kategori ve uzmanlığa uymadığında;

3)      Göçmen hakkında” Kazakistan Cumhuriyetinin 13.Aralık.1997 tarihli Kanununun 22-maddesinde belirtilen konular;

29. Yabancı istihdamı için vize iş verende yetkili organ tarafından onaylanmış liste mevcudiyeti durumunda verilir.

30. İş veren izin süresi tamamlandığında yabancı iş gücünün Kazakistan Cumhuriyetinden ayrılmasını sağlar.

 

7-Bölüm.    İzin Süresinin Uzatılması

31. İzin süresi  yetkili organ tarafından iş verenin dilekçesi esasında ilgili il, Astana ve Almatı şehirleri için ayrılan kotaya göre uzatılır.

İzin süresi  birinci kategori için iki defa, ikinci kategori için bir defa  uzatılır. Üçüncü ve dördüncü kategoriler için izin  süresi uzatılamaz.

32.İzin süresinin uzatılması için iş veren izin süresi tamamlanmadan 20 gün önce yetkili organa aşağıda belirtilen evrakı teslim etmelidir:

1)     Dilekçe;

2)     İznin orijinali;

3)     Yetkili organ tarafından onaylanan yabancı istihdamı listesi;

4)     İzin süresi uzatılacak  olan yabancı istihdamı listesi;

5)     Daha önce verilen iznin ayrıca şartlarının yerine getirildiğine dair belge,

6)     İznin uzatılmasını gerektiren sebeplerin açıklaması.

33. yetkili organ sunulan evraka, evrak teslim edilen tarihten itibaren on iş günü içerisinde cevap vermeli, iznin süresinin uzatılması kararını almalıdır. İş veren ve merkezi icra organı alınan karar hakkında beş iş gün içerisinde itiraz ettiği durumda itiraz nedenini belirterek , yazılı şekilde bildirir.

34. İzin süresi aşağıda belirtilen durumlarda uzatılamaz:

1)     Bu Kuralda belirtilen evrak eksik olursa ve istenilen şekle uymazsa;

2)     daha önce verilen iznin ayrıca şartları yerine getirilmezse;

3)     Ayrılan kotayı aşarsa.

8-Bölüm. İzni durdurma ve geri alma

35. yetkili organ mutlaka nedenini göstererek, iznin kullanılmasını üç ay süreyle durdurma  veya izni geri alma hakkına sahiptir.

36. İzin aşağıda belirtilen durumlarda durdurulur.

1)İş veren bu Kuralda belirtilen iznin ayrıca koşullarını yerine getirmedi ise;

2)Yabancı istihdamı izinde belirtilen sayıyı aşarsa;

3) yabancı istihdamı listesinde gösterilmeyen yabancı personel ve uzmanlar çalıştırıldı ise. Durdurulan izin yetkili organın kararına göre tespit edilen kanun ihlalleri giderildiğinde yeniden kullanılır. Konu hakkında iş verene  karar alındıktan sonra on iş günü içerisinde yazılı şekilde bildirilir.

37. Yetkili organ izni durdurmaya neden olan haller giderilmediğinde veya üç ay içerisinde yabancı istihdamının listesi veya ilgili rapor sunulmadığında izni geri alır.

 

9-. Rapor.

39.İş veren izin  aldıktan sonra yetkili organa her ay yabancı istihdamı hakkında ve bu Kuralın 13-maddesinde belirtilen ayrıca koşulların yerine getirildiği hakkında bilgi sunar.

40. Yetkili organ, merkezi icra organına her ay yabancı istihdamı, iş verenin iznin özel şartları  yerine getirildiği hakkında merkezi icra organı belirleyen şekilde rapor sunar.

 

10-Bölüm. Bu Kural ve izin şartlarının  yerine getirilmesinin kontrolü.

41. Bu Kural şartlarının yerine getirilmesi kontrolünü merkezi icra organı, onun alt kurumları ve yetkili organ kendi yetkileri çerçevesinde gerçekleştirir.

42. Merkezi icra organı ayıran kotanın bölgelere göre dağılımının kontrolünü yapar.

43.Yetkili organ ve merkezi icra organının alt kurumları iş verenin izin verilmesinin özel şartlarının yerine getirilmesini ve İş Kanununun ihlal olmamasını  kontrol eder.

11.TEMIZ HAKLARI

44.Isveren yetkili organın kararlarına karsı mahkeme veya Merkez Icra Organına temyiz etme hakkına sahiptir.

45 .Merkez  Icra Organı yetkili organından talep edilen materyalleri inceleyerek isverenin dilekcesini incelemekte ve reddin gerekcelı oldugu raporu gondermekte veya ısverene de haber vererek yetkili organa calisma izni verme raporunu gondermektedir.

46.Merkez Icra Organinin raporuna baglı olarak yetkili organ isverenın calısma izni almak icin verdigi belgeleri tekrar incelemektedir.

12-Bölüm. Sorumluluk

47.. Bu Kuralın ihlali durumunda  Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarına göre sorumluluk taşınır.

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 868 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 581 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 327 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 9 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=