Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar

Kurulu 6 Aralık 2000 tarihli

Kararı ile onaylanmıştır

 

 

YABANCILARIN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARAZİSİNDE ÜCRETLİ ÇALIŞMA FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN ÇALIŞMA İZNİNİN VERİLMESİ

 

KURALLARI

 

1. Genel Hükümler

 

1.1.                       Bu kurallar “İşgücü Göçü hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununun uygulanması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 15 Ocak 2000 tarihli, 250 numaralı Fermanına müteakiben hazırlanmış ve yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin (bundan sonra yabancı) Azerbaycan Cumhuriyetinin sınırları içinde çalışma faaliyeti gerçekleştirmeleri için çalışma izni  (bundan sonra çalışma izni)  verilme kurallarını belirler.

 

1.2.                       Azerbaycan Cumhuriyetinin sınırları içinde çalışma faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla gelmiş yabancı, yalnız onun adına verilmiş çalışma izni olduğunda, Azerbaycan Cumhuriyetinin sınırları içinde çalışabilir.

 

Çalışma izni, yabancının Azerbaycan Cumhuriyetinde çalışma faaliyeti gerçekleştirmesine izin veren resmi belgedir.

 

1.3.                       Yabancılarla çalışma sözleşmeleri çalışma izninin süresine uygun imzalanır. İşveren çalışma izni almış yabancıyı başka işverenin yanında çalıştıramaz.

 

1.4.                       Yabancılara çalışma izninin verilmesi, Azerbaycan Cumhuriyetinin Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

 

Yabancıların ücretli çalışma faaliyeti gerçekleştirmeleri için esas şartlar, iş yerinin taleplerine uygun, meslek hazırlığına ve bölüme sahip, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının iddia etmediği boş iş yerlerinin mevcut olduğundan, çalışma hizmeti kurumların, işverenlerin işçi gücüne olan ihtiyaçlarını yerli işgücünden temin etmek imkanının olmamasından ibarettir.

 

1.5.                       İşe alınan aşağıdaki yabancı kişiler için çalışma izni alınması talep edilmez:

- Azerbaycan Cumhuriyetinin arazisinde sürekli yaşayanlara;

- Müteşebbislik faaliyeti gerçekleştirenlere;

-Uluslararası anlaşmalara müteakiben faaliyet gerçekleştiren yönetici işçilere;

- Diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda çalışanlara;

- Uluslararası kurumlarda çalışanlara;

- Üç aydan çok olmayan geçici görevlendirmede olanlara;

- İlgili kurumlar tarafından işe alınanlara;

- Devlet kayıtlı dini kurum ve toplumlarda dini faaliyet gerçekleştirenlere;

- Basın mensuplarının itimatnameli işçilerine;

- Denizcilere;

- Sporculara ve sanat işçilerine;

- Yüksek öğrenim kurumlarında geçici görevlendirilen bilim adamları, araştırma yapan uzmanlara;

- Azerbaycan Cumhuriyetinde faaliyet gerçekleştiren yabancı tüzel kişilerin ve yabancı tüzel kişilerin şube ve temsilciliklerinin yöneticileri ve onların yardımcıları görevinde çalışan yabancılara.

 

 

2.                              Çalışma izninin verilme kuralı

 

2.1.                       Çalışma izni almak için işveren Azerbaycan Cumhuriyetinin Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığına aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:

 

2.1.1.               Dilekçe

Dilekçede aşağıdakiler belirtilmelidir:

Tüzel kişiler için – tüzel kişinin adı, yasal teşkilat şekli, adresi:

Gerçek kişiler için – adı, babasının adı, soyadı, kimlik bilgileri (seri numarası, verilme yeri ve zamanı, adres)

Yabancının adı, babasının adı, soyadı, vatandaşlığı, kayıtta olduğu adres, doğum tarihi ve ülke, cinsiyet, mesleği, son beş yılda çalışma faaliyeti hakkında bilgi, çalışacağı görev ve işyerinin adresi.

 

2.1.2.               Yabancı işçinin belirtilen işi gerçekleştirmek için talep edilen mesleğe sahip olduğunu onaylayan belgenin noter tasdikli kopyası;

 

2.1.3.               Belirtilen her bir işyeri için yabancı işçinin alınması ihtiyacını gösteren dilekçe;

 

2.1.4.               Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisinde başka amaçla gelen yabancının Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde oturmasına hak veren belgenin kopyası.

 

2.2.                       Bu Kurallarda belirtilmiş belgeler Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığında özel kitapta kayda alındıktan sonra alınır, bakılır, eksik evrak veya imtina için sebep bulunmadığında, evrakların kayda alındığı günden itibaren 30 gün içinde çalışma izni verilmesi hakkında karar verilir.

 

Sunulmuş evraklarda eksiklik bulunduğunda, bu konuda işverene yazılı bilgi verilir, eksiklikler giderildikten ve evraklar tekrar sunulduktan sonra 15 gün içinde değerlendirir ve karar verilir.

 

Bu Kurallarda gösterilen şartlarla çalışma izni verilmesinden ret edildikte, bu konuda işverene rettin sebepleri gösterilmekle 5 gün içinde yazılı bilgi verilir.

 

Bu fıkrada verilen sürelerin  son günü tatil gününe rastlarsa, ondan sonraki ilk iş günü sürenin bitme günü sayılır.

 

2.3.                       Çalışma izni almak için ücretin ödenilmesini onaylayan belge sunulduktan sonra işverene sunulur.

 

2.4.                       Aşağıdaki durumlarda çalışma izni verilmez:

 

 

2.4.1.               Bu Kurallarda belirtilen evraklar sunulmadığında,

 

2.4.2.               Sunulan evraklarda gerçek dışı veya tahrif olunmuş bilgiler olduğunda;

 

2.4.3.               İşverenin işçi gücüne olan ihtiyacının yerli işgücünden temin edilmesi mümkün olduğunda;

2.4.4.               Yabancı, Azerbaycan Cumhuriyetinde sonuncu çalışma faaliyetinin sona erdiği günden itibaren Azerbaycan Cumhuriyetinin sınırları dışında 1 yıldan az sürede yaşadığında;

 

2.4.5.               İşe alınması planlanan yabancının 18 yaşı doldurmamış olanlar;

 

2.4.6.               İşgücü göçü kotası ile belirlenmiş sayıdan fazla başvuruldukta;

 

2.4.7.               Mevzuatta belirtilen diğer durumlarda;

 

2.5.                       İşveren çalışma izni verilmesinden redde sebep olan durumlar giderildikten sonra çalışma izni almak için bu Kurallara uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyetinin Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığına yeniden başvurabilir.

 

2.6.                       İşveren yabancıyı kendi yanında başka işe geçirmek istediğinde, Emek ve Ahalini Sosyal Müdafaası Bakanlığına bu konuda bilgi vermeli ve yeni çalışma izni almalıdır. Yabancıya iş yerinin değişmesiyle bağlı yeni çalışma izni verildiğinde, o çalışma izninin süresi önceden verilmiş çalışma izninin süresinin kalan kısmından çok olamamalıdır.

 

2.7.                       Yabancı işçinin kimlik bilgileri değiştiğinde veya çalışma izni kaybedildiğinde, onun işvereni 15 gün içinde Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığına bilgi vermeli ve çalışma izninin yeniden resmileştirilmesi veya çalışma izninin iptali için dilekçe sunulmalıdır. 15 gün içinde işveren tarafından ilgili dilekçe sunulmadığında yabancıya verilmiş çalışma izni iptal edilir.

Çalışma izni yeniden resmileştirildikte, yalnız çalışma izninin yeniden resmileştirilmesi sebebi ile bağlı evraklar sunulur. Çalışma izninin yeniden resmileştirilmesi için ücret alınmaz.

 

2.8.                       Çalışma izni için başvuru formu ciddi belge gibi kayıt seri numarası, ayrıca kıymetli kağıtlar seviyesinde koruyucu simgeleri olmalıdır. Çalışma izni Emek ve Sosyal Müdafaa Bakanı (o olmadıkta onun görevini icra eden yardımcısı) tarafından imzalanır ve bakanlığın mührüyle onaylanır.

 

 

 

 

 

3. Çalışma İzninin Süresi

 

3.1.                           Çalışma izni 1 yıl süresinde verilir. Çalışma izinlerin süreleri her defa 1 yıldan çok olmamak şartıyla işverenin ilgili lisanının yürürlülükte olma süresine bağlı 4 defa uzatılabilir. Çalışma izninin süresinin uzatılması için işveren çalışma izninin süresinin bitmesine en az 1 ay kala Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığına dilekçe ile başvurmalıdır.

 

3.2.                           Çalışma izninin süresinin uzatılması için işverenin bu Kuralların 2.1.1. ve 2.1.4. fıkralarında belirtilen belgeleri sunmalıdır.

 

3.3.                            Azerbaycan Cumhuriyetinin Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığı çalışma izninin süresinin uzatılması ile bağlı başvuruya bu Kuralların 2.2. ve 2.4. fıkralarına uygun değerlendirir ve karar verir.

 

3.4.                            Süresi uzatılmış çalışma izni, çalışma izninin süresinin uzatılmasına göre ücretin ödenilmesi hakkında belgeyi sunduktan sonra işverene verilir.

 

4. Çalışma İzninin yürürlülükte olma kuralları ve denetim

4.1.                     Yabancı işçi ile işveren arasında imzalanmış çalışma sözleşmesi zamanından önce iptal edildiğinde yabancı işçiye verilmiş çalışma izni yürürlülükten kalkar.

 

Yabancı işçi ile işveren arasında imzalanmış çalışma sözleşmesi iptal edildiğinde, işveren 5 gün içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığına bilgi vermelidir.

 

4.2.                     Yabancı işçi çalışma izninin süresi bittiğinde veya çalışma sözleşmesi iptal edildiğinde Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışına çıkmalıdır.

 

4.3.                     Azerbaycan Cumhuriyetine turist veya  başka amaçla gelmiş yabancılar, çalışmak için Azerbaycan Cumhuriyetinde çalışma faaliyetine müsaide veren vize almalıdır.

 

4.4.                     Çalışma izninin yürürlülükte olma kurallarının denetimini, Azerbaycan Cumhuriyetinin Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığı gerçekleştirir.

 

4.5.                     Denetim kuralında Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığının yetkilerine aşağıdakiler dahildir:

 

4.5.1.              Yabancı iş gücü kullanılmasını tanzim eden yasal normlara ve bu Kuralların uygulanmasına kontrol,

 

4.5.2.              Denetim zamanı oluşan problemler hakkında işverenden ve yabancı işçiden bilgi veya dilekçe almak,

 

4.5.3.              Tespit edilmiş ihlaller hakkında rapor hazırlamak veya uyarı yapmak,

 

4.5.4.              Çalışma izninin iptal edilmesi durumunu değerlendirmek,

 

4.5.5.              Çalışma izni iptal edilmiş yabancı işçilerin sınır dışı edilmesi için yetkili mercilere bildirmek.

 

4.6.                     İşveren, Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığının temsilcilerine denetimin yapılması için gereken normal ortamın sağlanmasına ve talep olunan evrakları ilgili kişilere vermek mecburiyetindedirler.

 

4.7.                     Denetimin sonucu hakkında iki kopya şeklinde rapor hazırlanır. Rapor Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığının temsilcileri ve işveren tarafından imzalanır. Raporu imzalamaktan imtina edildiğinde, bunun hakkında rapora not edilir. Rapora işverenin açıklaması eklenir. Raporun bir kopyası işverende kalır.

 

4.8.                     Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığı zaruri hallerde ilgili kurumların temsilcilerini bu Kurallara uygun denetimlere çağırabilir.

 

5. Çalışma İzninin İptali

 

5.1.                     Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığı aşağıdaki durumlarda çalışma iznini iptal eder:

5.1.1.              İşverenle yabancı işçi arasında imzalanmış çalışma sözleşmesi zamanından önce iptal edildiğinde;

 

5.1.2.              Çalışma izni alınması için sunulan evraklarda yalan bilgiler bulunduğunda;

 

5.1.3.              Çalışma izninin yürürlülükte olma kuralları ihlal edildiğinde;

 

5.1.4.              Mahkemenin muvafık kararı olduğunda;

 

5.1.5.              Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatında belirtilen diğer durumlarda;

 

5.2.                     Azerbaycan Cumhuriyetinin Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığı verilen ve iptal edilen çalışma izinlerin kaydını yapar.

 

 

6. Sorumluluk

 

6.1.                     İşverenler ve yabancı işçiler bu Kuralların hükümlerinin ihlaline göre mevcut mevzuata uygun sorumluluk taşırlar.

 

6.2.                     Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığının kararlarından ve hareketlerinden belirlenmiş şekilde mahkeme kurumlarına şikayet oluna bilinir.

 

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 876 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 584 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 333 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 13 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=